Certezzas arbetsmiljöpolicy

Det övergripande målet med arbetsmiljöarbetet på Certezza är att främja friskfaktorer och förebygga arbetsskador. Vårt arbetsmiljöarbete omfattar såväl den fysiska som den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Vår vision är att undanröja alla former av arbetsskador genom att proaktivt arbeta för att alla medarbetare oavsett roll ska uppleva arbetsglädje på arbetsplatsen.

I och med denna riktlinje har ledningen ett åtagande att ständigt förbättra ledningssystemet för arbetsmiljö samt säkerställa att samråd och medverkan med arbetstagare och eventuella arbetstagarrepresentanter fullföljs.

Fysiskt, organisatorisk och social arbetsmiljö

För oss är det viktigt att alla trivs och mår bra på sin arbetsplats. Därför arbetar vi aktivt med att minska och förebygga arbetsrelaterade arbetsskador genom att kontinuerligt undersöka, bedöma, åtgärda och följa upp risker för arbetsskador. Vårt preventiva arbetsmiljöarbete inkluderar såväl fysiska, organisatoriska och sociala aspekter.

En god arbetsmiljö hos oss innebär:

 • att alla nyanställda får en gedigen introduktion om Certezza och bolagets olika verksamhetsområden
 • att gemensamma företagsavstämningar genomförs regelbundet
 • att ingen medarbetare ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykiskt våld eller trakasserier
 • att vi bedriver ett aktivt och målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald och jämställdhet
 • att alla genomför medarbetarsamtal samt sätter mål och tydliggör förväntningar
 • att det finns tillgång till företagshälsovård
 • att snabba och tidiga åtgärder ska vidtas vid brister/problem, till exempel i samband med rehabiliteringsbehov och krissituationer
 • att vi dokumenterar och utreder alla fall av ohälsa, olyckor eller tillbud på arbetet

Förebyggande insatser mot arbetsrelaterad stress och ohälsa

Vi fokuserar i huvudsak på tre områden i vårt förebyggande arbete: arbetstid, arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

 • Arbetstid: när vi förlägger våra medarbetares arbetstid säkerställer vi att de får tillräckligt med återhämtning och att förläggningen på annat sätt inte kan leda till ohälsa eller påverka risken för olyckor.
 • Arbetsbelastning: när vi fördelar arbetsuppgifter och befogenheter kontrollerar vi att medarbetarnas resurser anpassas till kraven. För att minska risken att de ska drabbas av ohälsa på grund av arbetsbelastningen säkerställer vi att de har god kännedom om sina arbetsuppgifter, vilket resultat de ska uppnå, hur de ska prioritera och vem de ska vända sig till när de behöver hjälp.
 • Kränkande särbehandling: vi undersöker i våra medarbetarundersökningar frågor som rör kränkande särbehandling för att säkerställa att ingen är drabbad. Vi accepterar inte någon form av kränkande särbehandling.