Certezzas affärsetiska policy

I Certezzas verksamhet förväntas samtliga medarbetare och underleverantörer agera ansvarsfullt och etiskt. Denna policy presenterar Certezzas syn på affärsetiska frågor.

Säkerhet och integritet

Vi vill upprätta och bevara en hög tillit till såväl vår egen verksamhet som till branschen i sin helhet. Vi verkar för att öka medvetande om säkerhetsfrågor dels genom vår expertis dels genom vårt agerande genom att ställa krav i avtal och överenskommelser samt uppmuntra tillämpning av säkerhetsstandarder. Vi vill också bidra till att Sveriges säkerhet och säkerheten i Sverige generellt ökar. Informationstillgångar som är affärskritisk, värdefull eller känslig betraktar vi alltid som konfidentiell och vi säkerställer att sådan information ges ett lämpligt tekniskt, regulatoriskt och organisatoriskt skydd, I Certezzas säkerhetspolicy utvecklar vi vår syn på säkerhet.

Vi värnar om den personliga integriteten hos anställda, kandidater, kunder och leverantörer samt alla som dessa har ansvar för. Det innebär att vi med stor försiktighet hanterar uppgifter och data om individer, företag och organisationer och arbetar aktivt för att förhindra läckor och spridning av känsliga uppgifter. I Certezzas integritetspolicy informerar vi om hur vi samlar in och använder personuppgifter.

Mångfald och jämställdhet

Att aktivt arbeta för jämställdhet och mångfald är en självklarhet för oss. Vår verksamhet präglas av uppfattningen att alla har och ska tillförsäkras lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid rekryteringar. Alla ska känna sig trygga i vår miljö. Vi anser att människor med olika erfarenheter och perspektiv är en avgörande faktor för att skapa en framgångsrik, hållbar och lönsam organisation. Vi är beroende av mångfalden och kompetensen hos våra medarbetare. Vi strävar efter en hög transparens gentemot vår omgivning och verka för jämställdhet och lika behandling av kollegor och människor vi möter hos våra kunder i våra uppdrag, oavsett kön, ursprung, sexuell läggning eller andra olikheter av kulturell, religiös eller fysisk natur.

Inom Certezza har kvinnor och män lika möjligheter till anställning, utbildning och utveckling i arbetet. Certezzas grundprincip är att tillämpa lika lön för lika arbete, oavsett kön. Vid rekryteringar strävar vi efter att nå en jämn könsfördelning och är måna om att uppmuntra ansökningar från personer med olika bakgrunder.

En god arbetsplats

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och vi värnar om den enskildes arbetssituation, hälsa, trivsel och utveckling. Vi vill erbjuda en säker och god arbetsmiljö i vårt dagliga arbete. Vår syn på hälsa omfattas fysisk, psykisk och socialt välbefinnande och vi utgår i vårt arbete från hälsofrämjande perspektiv.

Vi tar avstånd från alla former av trakasserier och kränkningar, oavsett skäl. Vi tror på ett aktivt handlande när det gäller att eliminera diskriminering. Vi har ändamålsenliga processer för att säkerställa att alla, såväl medarbetare som konsulter, kunder och leverantörer, blir positivt bemötta i vår organisation genom att skapa normer som uppmuntrar till ett vänligt och respekterande klimat.

Vi vill att varje medarbetare ska känna att de kan ta upp frågor och problem utan rädsla för repressalier. Vi arbetar tillsammans med våra medarbetare för att främja de förutsättningar som skapar ett balanserat förhållande mellan arbete, familjeliv och fritid. I Certezzas arbetsmiljöpolicy utvecklar vi vår syn på arbetsmiljön.

Miljö och klimat

Vi ska alltid ta miljöhänsyn, hushålla med naturresurser och minimera våra avtryck och vi verkar för att våra underleverantörer gör detsamma. Vi vill att vår verksamhet ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt. Vi vill aktivt lyfta fram miljönyttan med digitaliseringen och hur vi på detta sätt även kan bidra till våra kunders hållbarhetsarbete. I Certezzas miljöpolicy utvecklar vi vår syn på hållbarhet och miljö.

Regelefterlevnad och immateriella rättigheter

Vi utgår i vår verksamhet från befintliga internationella och nationella överenskommelser, konventioner samt nationella lagar, förordningar och föreskrifter. Vi ska följa och respektera allt tillämpliga lagar och regler och har en process för att kunna hantera anonyma anmälningar av visselblåsare.

Vi respekterar alla immaterialrättsliga regler vilket innebär att vi alltid levererar produkter eller tjänster utan obehörigt utnyttjande av eller intrång i annans skyddade rättigheter. Vi respekterar alltid andras kunskapsbaserade tillgångar som data eller affärshemligheter.

Anti-korruption

Vi ska bidra till ett samhälle där det finns ett starkt förtroende för företagen, företagande, marknadsekonomin och rättsstaten. Certezza tolererar inte någon form av eller uttryck för korruption. Vi strävar efter att främja en hög etisk nivå i kommersiella relationer och motverkar mutor, bestickningar och andra former av korruption som kan påverka våra affärsrelationer. Vi följer Institutet Mot Mutors Kod mot Korruption i Näringslivet.

Konkurrens och marknadsföring

Vi anser att en fri marknadsmässig konkurrens är en förutsättning för tillväxt och utveckling. Som aktör på marknaden verkar vi för sund konkurrens och ska iaktta god marknadsföringssed. Vår information till kunder och marknaden ska alltid vara tydlig till sitt innehåll och aldrig vara medvetet vilseledande eller tvetydig.

Intressekonflikter

Vår verksamhet präglas av öppenhet och oberoende. Vi undviker sammanhang där egna, anhörigas, vänners eller kunders intressen kan riskera att stå i konflikt med varandra. Vi har ändamålsenliga processer för att inte hamna i intressekonflikter.

Barnarbete

Vi tolererar inte barnarbete, eller att arbete genom tvång eller hot utförs av någon människa. Barns rätt till utbildning får inte hindras eller äventyras. Vi är medvetna om att barnarbete förekommer och vi har en långsiktig ambition att bidra till att inga barn ska behöva arbeta eller bli utnyttjade för annan parts ekonomiska vinning.