Certezzas kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy för värdeskapande informations- och cybersäkerhet i samhället

För att nå vår vision och för att behålla omvärldens förtroende är det viktigt för oss att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete och hålla en hög kvalitet i alla delar av verksamheten. I denna kvalitetspolicy fastställer Certezza sex grundprincper som är vägledande för Certezza och som är viktiga för att uppnå god kvalitet. 

Värde- och nyttofokuserad syn på kvalitet

Kvaliteten de produkter som vi tillhandahåller och de tjänster vi levererar avgörs av hur nöjda våra kunder är. Kvalitet avser leverans i tid, förväntad funktion och prestanda samt upplevt värde och nytta för Kunden.

Engagerade ledare och medarbetare

Ledarskapet ska genomsyras av organisationens vision och mål. Tillit och uppriktig dialog främjar en kvalitetskultur som skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och möjligheter att förebygga mänskliga misstag. Medarbetarnas motivation och engagemang är avgörande för att kunna leverera kvalitet. I Certezzas Personalriktlinje utvecklar vi vår syn på medarbetarskap och ledarskap. I Certezzas affärsetiska policy utvecklar vi vår syn på mångfald, jämställdhet och en god arbetsplats.

Vi har processinriktat arbetssätt

Vårt arbete utgår från Kundens behov, önskningar och förväntningar och i många uppdrag används det arbetssätt, den metod, eller uppdragsmodell som valts av Kunden. I projekt som drivs i egen regi, eller i uppdrag där kunden inte valt ett eget arbetssätt, använder vi Certezzas arbetssätt och processer i enlighet med våra definierade mål och styrande dokument.

Vi tänker riskbaserat

För att identifiera faktorer och händelser som kan leda till kvaliteten avviker från planerat resultat och kunna införa förebyggande åtgärder för att minimera negativa effekter behöver vårt kvalitetsarbete beakta risker.

Våra produkter och tjänster uppfyller alla krav

För att kunna leverera produkter och tjänster med kvalitet är det nödvändigt att leveransen uppfyller alla säkerhetsrelaterade samt alla relevanta regulatoriska och avtalsmässiga krav. Vårt kvalitetsarbete uppfyller samtliga relevanta krav enligt ISO 9001:2015.

Vår ständiga förbättring

Certezza är en lärande organisation som ständigt arbetar med förbättringar, såväl av vår förmåga att utveckla och leverera tjänster, som av våra processer och vårt ledningssystem. Uppföljning av leveranser, kundtillfredsställelse och mål är en självklarhet för oss.