Våra erbjudanden

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza utökar sina kompetensområden och senast ut är kompetens inom Atlassians produkter såsom Confluence och Jira.

Personalsäkerhet & Personlig Säkerhet

Ett effektivt skydd av en organisations nyckeltillgångar, personal, information, fysiska tillgångar och rykte/varumärke är beroende av ett integrerat system av analysdrivna säkerhetsåtgärder inom Personalsäkerhet, Fysisk Säkerhet och Informationssäkerhet.

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud och arbetar med regelefterlevnad

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Identity Access Management (IAM)

Inom IAM arbetar vi med identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer

PKI / Krypto

Inom PKI/Krypto arbetar vi med design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning

certezza infrastruktur

It-säkerhet

Inom it-säkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen där vi är den naturliga parten för säker arkitektur och design.

certezza penetrationstest

Penetrationstest

Certezza identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Utbildningar

Vi erbjuder en aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga. Vi har både öppna kurstillfällen på Certezza och kundanpassade utbildningar på plats hos kund.

certezza support

Certezza Security Operation Center (SOC)

Certezzas Security Operations Center (SOC) är en centraliserad enhet med dedikerad personal som vardagligen arbetar med säkerhetsfrågor på teknisk samt organisatorisk nivå.