Alkohol -och missbruksregel

Certezza arbetar aktivt för att skapa en god, säker och trygg arbetsmiljö för våra anställda. En påverkad medarbetare är en säkerhetsrisk både för sig själv och för andra.

Målsättningen med denna policy är att skapa en arbetsplats fri från alla typer av missbruk samt att åtgärder ska kunna genomföras på ett tidigt stadium så att missbruk kan förebyggs.

Det är inte tillåtet att komma till arbetsplatsen och vara påverkad av alkohol eller droger. Alkohol får endast intas på arbetsplatsen vid tillfällen som är godkända av ledningen. All ickemedicinsk användning av droger är förbjuden och befattning med narkotika accepteras inte i någon form.

Gemensam syn

Med alkohol avser vi drycker med en alkoholmängd som överstiger den i en lättöl.

Med droger avser vi narkotika, icke ordinerade receptbelagda läkemedel, dopingspreparat och lösningsmedel i berusningssyfte.

Förebygga missbruk

Medarbetaren bär alltid själv ansvaret för sitt uppträdande och sina handlingar och är själv ytterst ansvarig för att bli fri från sitt missbruk.

Det är dock alla anställdas skyldighet att hjälpa en medarbetare som missbrukar. Medarbetare med missbruksproblem ska, utan att vara orolig för anställningen, kunna vända sig till närmsta chef eller personalavdelningen och räkna med att få hjälp att ta sig ur sitt beroende. Chefen ansvarar för att åtgärder vidtas och för att medarbetaren får hjälp så fort kännedom om ett missbruk uppkommit.

Vartannat år erbjuds Certezzas medarbetare att delta i en livsstilsundersökning hos företagshälsovården. Föreligger risk erbjuds medarbetaren även att ta ett blodprov för alkoholmarkören CDT.

Brott mot en uppsatt rehabiliteringsplan eller grov misskötsel som beror på missbruk av alkohol och droger kan ytterst vara skäl för uppsägning.

Policyn är antagen av ledningsgruppen, 2014-04-23.