Säkerhetsskydd

Som enda aktör i Sverige är Certezza specialiserade på kvalificerad rådgivning rörande säkerhetsskydd i samband med företagsöverlåtelser och utländska direktinvesteringar.

 

Säkerhetsskydd i samband med företagsöverlåtelser

Oavsett om du ska köpa eller sälja en verksamhet vill du att det ska gå snabbt, smidigt och samtidigt genomföras korrekt så att affären inte riskerar att återgå.

Det försämrade säkerhetspolitiska läget har uppmärksammat oss på att betydligt fler verksamheter än tidigare är säkerhetskänsliga. Det är inte alltid så att verksamhetsutövaren själv ens är medveten om det.

Säkerhetsskyddslagen ställer krav på att överlåtelse av verksamhet som helt eller delvis är säkerhetskänslig måste hanteras enligt en särskilt lagreglerad process. Konsekvensen kan bli att hela överlåtelsen måste återgå. Det finns ingen gräns i tid för detta. Vi kan hjälpa er att undvika sådana konsekvenser.

Certezza har som enda leverantör i Sverige en unik kompetens, erfarenhet och metod för att snabbt och säkert avgöra om den lagreglerade processen bör genomföras innan överlåten sker och kan guida er genom en sådan process om nödvändigt.

Utländska direktinvesteringar

Innan en den som har för avsikt att direkt eller indirekt investera i skyddsvärd verksamhet ska anmäla det innan investeringen genomförs om investeraren skulle komma att förfoga över röster som motsvarar eller överskrider något av gränsvärdena 10, 20, 30, 50, 65 eller 90 procent av rösterna hos en aktör som bedriver skyddsvärd verksamhet.

Investeringen kan komma att förbjudas om det skulle visa sig nödvändigt för att förebygga skadlig inverkan på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige. Förbud innebär att investeringen blir ogiltig. Den som inte följer lagen riskerar en sanktionsavgift på uppåt 100 miljoner kronor.

Certezza kan lämna preliminära bedömningar om en utländsk direktinvestering kan genomföras och stötta i den lagreglerade processen.

Säkerhetsskydd

Självklart ger vi även rådgivning i alla frågor som rör säkerhetsskydd liksom stöttar er med att ta fram högkvalitativt underlag, analyser, bedömningar och beslutsförslag om exempelvis

  • Säkerhetsskyddsanalyser
  • Särskilda säkerhetsskyddsbedömningar
  • Lämplighetsprövningar
  • Säkerhetsskyddsplaner
  • Säkerhetsskydd vid upphandling
  • Säkerhetsskyddsavtal
  • Säkerhetsskyddsöverenskommelser
  • Säkerhetsprövningar och bakgrundskontroller
  • Sekretess för att skydda Sveriges säkerhet
  • Ledningssystem (interna regelverk) med avseende på säkerhetsskydd

Tillsammans gör vi Sverige säkrare!

Kontakta mig!