Notiser

2021-09-21

Nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister ska utredas

  I förstudien ska E-hälsomyndigheten beskriva och lämna förslag på hur myndigheten eller en annan relevant myndighet kan skapa och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister. I uppdraget ingår också att analysera om det finns ett behov av att myndigheten bemyndigas att meddela föreskrifter för exempelvis standarder för …

Läs mer
2021-09-21

Uppdrag till MSB att förbereda nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet

I uppdraget till MSB ingår att lämna förslag om: inbördes ansvar och roller för MSB, Vinnova och Digg i ett nationellt samordningscenter hur verksamheten vid centret kan ledas och organiseras hur nödvändig kapacitet att förvalta EU-finansiering säkerställs hur relevant EU-finansiering kan nyttjas och följas upp hur den nationella kompetensgemenskapen ska …

Läs mer
2021-09-21

Handlingskraft – en samlad plan för ett starkare totalförsvar

Det belyses bl.a. att det krävs fortsatt bättre arbete med det systematiska informationssäkerhetsarbetet samt bättre rapportering av incidenter till MSB i allmänhet och säkerhetshotande incidenter till SÄPO och Försvarsmakten i synnerhet. Planen finns i sin helhet här: https://www.msb.se/contentassets/323649d6eb8440f7abbd421fc0874094/handlingskraft.pdf

Läs mer
2021-08-25

En till lapp i täcket, slutbetänkande från Cybersäkerhetsutredningen (SOU 2021:63)

  Cybersäkerhetsutredningens uppdrag bestod av två delar: Att analysera och lämna förslag på kompletterande nationella bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt, och överväga om det finns behov av att stärka säkerheten i nätverks- och informationssystem i säkerhetskänslig verksamhet. Den första delen redovisades i delbetänkandet EU:s cybersäkerhetsakt – kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering (SOU 2020:58) …

Läs mer
2021-08-25

Top 30 regelbundet utnyttjade sårbarheter under 2020

Observera att det såklart är fokuserat på dessa tre länders områden men det är väl inte ett orimligt antagande att det ser liknande ut i Skandinavien & Sverige. Inte helt otippat hittas sårbarheterna i produkter som möjliggör distansarbete: Citrix Gateway (Netscaler) Pulse Connect Secure gateway Fortinet’s FortiGate SSL VPN Rapporten …

Läs mer

Fler notiser

Arkiv