Policies

En policy är en avsiktsförklaring och riktlinjer för att styra beslut och uppnå önskade mål. Policyer skiljer sig från lagtexter då en lagtext kan förbjuda och förhindra ett visst beteende eller en viss handling  medan en policy endast medan en policy endast vägleder mot de handlingar som troligast ger önskat resultat.

Policyer kan även syfta på processen att fatta viktiga beslut i en organisation, exempelvis utarbetande av olika program, inriktningsmål, ekonomiska prioriteringar och beslut fattade beroende på vad de får för konsekvens för organisationen.

Här presenterar Certezza sina policys