Utbildningar

Vi erbjuder en aktuell mix av utbildningar inom informations- och cybersäkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga. Vi har både öppna kurstillfällen på Certezza och kundanpassade utbildningar på plats hos kund.


En viktig del av vår verksamhet är våra utbildningar

Vår ambition är att dela med oss av våra erfarenheter och vårt kunnande inom området och samtliga utbildningar i vårt utbud är framtagna av och hålls av våra it- och informationssäkerhetsexperter.

Certezza besitter kompetens inom allt ifrån ett stort antal säkerhetsprodukter från de ledande tillverkarna, till den senaste lagstiftningen inom informations- och cybersäkerhetsområdet.
Utbudet av utbildningar förändras över tid och efter den efterfrågan vi möter från våra kunder. Vi kommer gärna ut till er och håller företagsanpassad utbildning efter era förutsättningar och önskemål. Saknar du någon specifik utbildning, hör gärna av dig!

Varför inte anordna en workshop eller hämta inspiration från en föreläsning inom området? Vi har vana av att leda workshops och har ett batteri av intressanta föreläsningar.

Tveka inte att kontakta vårt utbildningsteam på edu@certezza.net när nästa utbildningsbehov dyker upp!

Här kan du läsa vanliga frågor och svar om våra utbildningar: Vanliga frågor och svar

Kontakta mig!

Inom Utbildningar erbjuder vi:
 • Utbildning NIS-direktivet

  NIS-direktivet - Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, innebär att såväl privata som offentlia aktörer som är leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder för att skydda dessa tjänster. Målet med utbildningen är att informera om den lagens innehåll och riktar sig till alla som arbetar med lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga tjänster idag eller som kommer att omfattas av den uppdaterade NIS-lagen.

  Kurstillfällen
  2023-10-04 - Anmäl dig här!

 • Grundläggande certifikatutbildning

  Utbildningen tar upp vad ett certifikat är och hur det ser ut, tillverkas och vad man kan använda det till. Vi går igenom begrepp som nyckellängd, kryptering, nyckelanvändning, hierarkier och tillförlit. Vi kommer använda oss av OpenSSL i labbar för att ge oss en tydlig bild av hur certifikat ser ut i detalj. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

  Kurstillfällen
  2023-10-11 - Anmäl dig här!

 • Utbildning elektroniska underskrifter

  Utbildningen belyser elektroniska underskrifter ur ett antal olika aspekter; hur tar sig olika e-underskrifter uttryck praktiskt, tekniskt, juridiskt, process- och arkiveringsmässigt? Vad behöver man tänka på vid upphandling av lösningar för e-underskrifter? Behövs en underskrift alltid, eller kan den i vissa fall rationaliseras bort ur processen?

  Kurstillfällen
  2023-10-12 - Anmäl dig här!

 • Grundläggande e-legitimationsutbildning

  Denna grundläggande utbildning går igenom de tekniska och organisatoriska kraven som följer av DIGG:s tillitsramverk. Utbildningen fokuserar exempelvis på kraven på utfärdandeprocessen, kraven på revision och kraven på ledningssystemet för informationssäkerhet.

  Kurstillfällen
  2023-11-21 - Anmäl dig här!

 • OAuth och OpenID Connect utbildning

  Utbildningen riktar sig till tekniker som vill lära sig använda och konfigurera OAuth och OpenID Connect, för att få mer djupgående kunskaper inom området. Vi går igenom hur OAuth/OpenID Connect fungerar och implementeras, vilka flöden som finns och hur det förhåller sig till användarklienter.

  Kurstillfällen
  2023-11-15 - Anmäl dig här!

 • Grundkurs i verktyget KLASSAv4

  Vi går igenom vad KLASSA är, grundläggande informationssäkerhet, informationsklassning, övningsexempel samt användarfall. Efter utbildningen ska du kunna informationsklassa tillgångar och förstå hur detta verktyg kan underlätta arbetet med att omsätta skyddsvärde (klassning) till reella säkerhetsåtgärder.

  Kurstillfällen
  2024-02-20 - Anmäl dig här!

 • Fördjupningskurs i verktyget KLASSAv4

  Fördjupa din kunskap inom KLASSA för att kunna ta nästa steg. Du kommer få med dig handfasta råd för hur er verksamhet kan anpassa KLASSA till er verksamhet på bästa sätt.

  Kurstillfällen
  2024-04-09 - Anmäl dig här!

 • Clavister NetWall Fundamentals

  Clavister NetWall Fundamentals är instegsutbildningen för den som ska arbeta med Clavisters brandväggar. Både nybörjare och tekniker med erfarenhet av andra tillverkare har nytta av utbildningen. Efter utbildningen kommer du ha en bra grund för att förstå nätverkssäkerhet, hur man installerar och konfigurerar next generation firewalling och hur det passar in i ett nätverkssammanhang.

 • Certezzas Federationsutbildning

  Utbildningen riktar sig primärt till tekniker som vill lära sig att sätta upp SAML-integrationer och få en djupare förståelse för federationer i större perspektiv, men även till informationssäkerhetsinriktade personer med teknisk kompetens som vill fördjupa sin förståelse för hur federering går till i praktiken. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

 • Utbildning säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling

  Målet är att deltagarna ska få en förbättrad kunskap om de krav som säkerhetsskyddslagen ställer i samband med upphandling och ge en insikt i hur arbetet med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och verksamheter ska bedrivas. Kursen ger en överblick av säkerhetsskyddslagstiftningen med tillhörande författningar samt beskriver processen för säkerhetsskyddad upphandling samt dess koppling till andra upphandlingsregelverk som lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.

 • Grundutbildning i GDPR

  Den här kursen ger dig baskunskaper och ökad förståelse för vad dataskydd innebär och vad du ska tänka på när personuppgifter behandlas i det dagliga arbetet. Målsättningen är att på ett lättbegripligt sätt förklara dataskyddsförordningens grundläggande principer för behandling av personuppgifter samt vad man ska tänka på för att avgöra om behandlingen är laglig.

 • Utbildning i Säker utveckling

  Certezzas utbildning i Säker utveckling handlar om att förmedla kunskap och medvetenhet om Best Practices vad gäller säker utveckling. Programmeringsfel är den vanligaste anledningen till sårbarheter, och för system som är specialbyggda eller -anpassade är andelen ännu högre. Risken är ofta att sårbarheter exponerar affärsinformation, känsliga personuppgifter eller till och med säkerhetsklassad information.

 • Introduktion till säkerhetsskyddsanalys

  Utbildning beskriver säkerhetsskyddsanalysens ingående delar samt presenterar en rekommenderad arbetsmetodik baserad på beprövade metoder. Vi utgår ifrån säkerhetsskyddslagstiftningen samt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar avseende säkerhetsskyddsanalyser. Under utbildningen genomför vi succesivt och pedagogiskt en tillämpad säkerhetsskyddsanalys.

 • SS-ISO/IEC 27001 som verktyg för ett effektivare informationssäkerhetsarbete

  Som stöd vid såväl utformning som införande och utvärdering av ert informationssäkerhetsarbetet kan standarden SS-ISO/IEC 27001 användas. Kursen vänder sig till dig som är ansvarig för eller som på annat sätt ingår i ledningen av din organisations informationssäkerhetsarbete och som är intresserad av att använda SS-ISO/IEC 27001 som stöd för att effektivisera ert informationssäkerhetsarbete. Utbildningen hålls företagsanpassad ute hos kund.

 • Certezzas Kryptoutbildning

  Certezzas Kryptoutbildning är en utbildning på två dagar som riktar sig primärt till personer som vill lära sig grunderna i kryptografi och få en djupare förståelse för vad som kännetecknar olika typer av kryptografi. Vi kombinerar teori och praktik och går igenom hur vanliga krypton fungerar, vilka typer av krypton som passar bra i olika sammanhang, hur man kravställer krypton, hur man använder krypton och vilka vanliga fallgropar man bör se upp med.

 • PKI fördjupning

  Vi går igenom hur man bygger en 2-tier Microsoft PKI i Active Directory med Windows Server och Windows Server Core med rekommenderade inställningar, och hur man sätter upp en webserver med CDP och OCSP. Utbildningen hålls på Certezzas öppna kurstillfälle på plats på Certezza.