Certezzas miljöpolicy

Certezza bidrar med samhällsnytta genom vår expertiskunskap inom informations- & it-säkerhet. För att vara en partner att räkna med är miljö och hållbarhetsfrågor grundläggande för vår verksamhet.

Certezza bedriver ett kontinuerligt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter. Vår strävan är att miljöarbetet ska ingå som en naturlig del i vårt arbete och överträffa de krav som ställs.

Certezza ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på våra miljöaspekter och förebygga miljöpåverkan i största möjliga mån.

Certezzas miljöansvarige ansvarar för att miljöfrågorna drivs och genomförs. Miljöansvarige tar till sig nya kunskaper och rön och förmedlar det till övriga organisationen för att ständigt utveckla miljöarbetet. Miljöansvarige bidrar även till ökad samordning och integrering i verksamheten och med Certezzas leverantörer. Vårt kontinuerliga miljöarbete omfattar projekt och aktiviteter med anknytning till all verksamhet i företaget. Miljöarbetet drivs även fram genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer.

Miljömål och egenkontroll

Certezza ska vara ett bolag som med eftertanke använder de mest miljöanpassade alternativen vid alla olika tillfällen. Långsiktighet är ett av våra ledord som även appliceras när det gäller vår långsiktiga strategi för miljö och har sin grund i att vara en långsiktig partner i alla våra olika aspekter som leder till miljövinster. Vi ska verka för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

För att kunna bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan krävs det ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Miljöpolicyn ska ses över årligen och revideras vid behov.

Vi arbetar aktivt med att:

 • bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom ett systematiskt miljöarbete
 • verka för att reducera Certezza klimat -och miljöpåverkan genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
 • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
 • öka, utveckla och upprätthålla våra medarbetares miljökompetens
 • ställa tydliga miljökrav på våra leverantörer vid inköp samt arbeta med leverantörer som är miljöcertifierade eller har en utvecklad miljöpolicy
 • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
 • agera för att miljöhänsyn ska ingå som en naturlig del i våra affärer

Miljöaspekter

Certezzas verksamhet bedrivs huvudsakligen i kontorsmiljö. Vi har identifierat följande områden som våra viktigaste områden ur miljösynpunkt:

 • Återvinning: verksamhet är till största delen av kontorskaraktär och det uppkommer avfall av olika slag. Vi stävar efter att minska mängden avfall som exempelvis papper, emballage och elektronik och sorterar vårt avfall så att det som uppkommer återvinns på ett miljöriktigt sätt.
 • Inköp: vi ska alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten. Vi försöker att i största möjliga mån välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som kan minska sin miljöpåverkan. Målet är att vi vid samtliga inköp väga in miljön som en parameter. Förbrukningsvaror som används på kontoret ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.
 • Leverantörer: vi ska alltid i den mån det är möjligt påverka våra leverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin produktion och verksamhet. Vi ska även väga in miljö vid val av leverantörer samt verka för att minska leverantörernas miljöpåverkan.
 • Energi: på kontoret förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. Vi arbetar kontinuerligt med att minska energiförbrukningen. Vi använder även lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.
 • Resor: en av vår största miljöpåverkan sker genom de resor som vi genomför när vi besöker kunder. Vid val av färdmedel ska ett miljövänligare alternativ premieras och vi följer Trafikverkets rekommendation gällande tjänste- och pendlingsresor.
 • Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer: samtliga anställda ska ha kännedom om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten där också ny information ges. Genom muntlig och skriftlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder.

Miljöpolicyn är fastställd av Certezzas ägare den 2020-10-01 och ersätter tidigare miljöpolicy.