IT-säkerhet

Inom IT-säkerhet arbetar med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen där vi är den naturliga parten för säker arkitektur och design.

certezza infrastruktur

Vår önskan är att bli involverad i ett tidigt skede så att säkerhetsaspekterna är omhändertagna redan vid ritbordet. Vår erfarenhet är att det leder till mer långsiktiga lösningar med lägre förvaltningskostander och större flexibilitet och stora möjligheter till expansion.
Med 20 års erfarenhet inom området har vi skapat en rad metodiker för att leverera vår kompetens. Vilket gör oss effektiva utan att för den skull göra några som helst avkall på den ack så viktiga kvalitén. Uppdragen finn i hela livscykelprocessen från design till revidering.

Vanliga uppdrag är:

 • Förstudie
 • Design
 • Implementation
 • Dokumentation
 • Analys
 • Support
 • Revision

 

Ofta är flera olika aktörer inblandade i större infrastrukturprojekt

Ofta är flera olika aktörer inblandade i större infrastrukturprojekt vilket gör att vi rekommenderar att infrastrukturen testas för att identifiera eventuella sårbarheter och brister innan driftssättning sker. Analysen kan genomföras som en del av leveransprocessen och utförs av personal som inte varit inblandade i projektet. Arbetet avslutas med att eventuella brister åtgärdas och efter det är det klart att för skarp drift och överlämning till förvaltningsorganisation.

Bland de komponenter som förknippas med kompetensområdet är brandväggar ofta den mest vital delen i en säker infrastruktur. I allt snabbare förändringstakt där nya funktioner och möjligheter växer fram ställs allt högre krav på expertkompetens för att inte brandväggarna ska förlora sin motståndskraft. Mångårig erfarenhet gör att vi kan ge kunden stöd i regelverk, konfiguration och uppsättning. Vi rätar ut alla frågtecken kring en brandväggslösning även om det gäller nya funktioner t ex

 • Identitetsbaserade regler
 • Applikationsidentifiering
 • Dataläckage (DLP)
 • Detektera och skydda mot skadlig kod
 • Integrering med cloudbaserade tjänster
Inom IT-säkerhet erbjuder vi:
 • Certezzas Informations- och IT-säkerhetsutbildning

  Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och IT-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och IT-säkerhetsarbete.

 • Autentiseringslösningar

  Inom detta område har vi tjänster som berör autentiseringslösningar för att möta kraven för stark autentisering. Lösningar inom området berör allt från 2-faktors baserat på mjuka tokens, hårdvarulösningar såsom lösenordsdosor, engångslösenord, SMS-autentisering

 • Belastningstester

  Ett belastningstest visar vilken kapacitet sajten har och om det krävs kan man lägga en plan för extraordinära händelser som att exempelvis lägga ut en enklare webbsajt med krisinformation.

 • Brandväggar

  Brandväggen är troligen den idag vanligaste nätsäkerhetskomponenten. Det är viktigt att ingen detalj lämnas åt slumpen, då en felaktigt konfigurerad eller konstruerad brandväggslösning innebär öppen access till det interna nätverken.

 • BYOD (Bring Your On Device)

  Att säkra mobila plattformar, såsom smarta telefoner och surfplattor, är inte alltid svart eller vitt. Det är en gråskala där behov, befintlig infrastruktur och informationsklassning kommer att styra valet av lösning.

 • Hälsocheck

  När det handlar om säkerhetsutrustning måste den kontrolleras med jämna mellanrum för att säkerställa att den fortfarande uppfyller sitt syfte. Till exempel kan man behöva justera regelverk på grund av att förutsättningar förändrats, uppgradera till senare versioner, inte bara för att få ny funktionalitet utan även för att täppa till eventuella brister eller till och med sårbarheter.

 • DNS och DNSSEC

  DNS är en kritisk infrastrukturkomponent för ett stabilt nätverk såsom internet. Certezza har en gedigen bakgrund i att arbeta med att bygga en robust plattform för detta område.

 • Logghantering

  Detta område syftar till att erbjuda tjänster för att nå en sund nivå av loggning. Spårbarhet och överblick av miljö för att få ökad förståelse för system- och näthändelser.

 • Molnsäkerhet

  Hur kan molnleverantören garantera att det vi bedömer som skyddsvärt verkligen hanteras därefter? Vi hjälper er identifiera behovet och riskerna med att flytta ut information i molnet och ser till att ni vidtar åtgärder för att fortsatt garantera informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.

 • Nätverksdesign

  Inom nätverksdesign erbjuder vi tjänster för att designa och bygga en teknisk och logiskt stabil infrastruktur. Redundanta miljöer är en självklar del vårt designtänk. Inom området arbetar vi med ett antal av på marknaden förekommande produkter för nätkomponenter.