Certezzas säkerhetspolicy

Denna policy beskriver Certezzas syn på säkerhetsarbetet och vänder sig till alla chefer och medarbetare på Certezza.

Säkerhetsarbetet på Certezza styrs av gällande författningar och avtal, verksamhetens behov, aktuell hotbild och identifierade risker samt omfattar informationssäkerhet, fysisk säkerhet, personalsäkerhet och arbetsmiljö. För Certezzas syn på arbetsmiljö se, Certezzas arbetsmiljöpolicy. För vår syn på infosäk, se infosäkpolicy.

Certezzas säkerhet syftar till att upprätthålla en gemensam och verksamhetsanpassad säkerhetsnivå med säkerhetsåtgärder som bidrar till att upprätthålla förtroendet för företaget, dess verksamhet, samt skydda Certezzas och kundernas tillgångar oaktat om de är fysiska eller immateriella.

Mål för säkerhetsarbetet

Det övergripande målet för Certezzas säkerhetsarbete är att skydda företagets tillgångar mot interna och externa hot. Dessa tillgångar kan vara fysiska, immateriella, personella eller grundad på data eller information. Certezzas säkerhetsarbete ska präglas av systematik och identifierar och värderar risker i syfte att förebygga, förhindra eller begränsa skador eller förluster av anseende och tillgångar för Certezza eller Certezzas kunder.

Omfattning av säkerhetsarbetet

Säkerhetsarbetet är en del av varje chefs och medarbetares uppdrag och ansvar och utgör en integrerad del av företagets interna verksamhet och externa uppdrag.

Certezzas säkerhet ska dimensioneras i relation till verksamhetens och kundernas behov samt de hot, risker och sårbarheter som förekommer. Säkerhetsaspekter beaktas alltid i de beslut som fattas i företaget och åtgärder genomförs vid behov.

Certezzas säkerhetsarbete genomsyras av kontinuerlig förbättring och medarbetare förväntas hålla sig uppdaterade om säkerhetsfrågor genom utbildningar och övningar.

Certezza eftersträvar en konstruktiv och positivt inriktad säkerhetskultur och personal uppmuntras att vara uppmärksamma på sårbarheter samt egna misstag utan risk för repressalier. 

Säkerhetsskydd, liksom arbetsmiljö, ingår i säkerhetsarbetet.

Ansvar för säkerhetsarbetet

Styrelsen och ägarna har ansvaret för all säkerhet på Certezza.

Alla anställda har till uppgift att följa denna policy och de riktlinjer och regler som gäller för säkerhetsarbetet på Certezza.