Certezzas allmänna villkor – Tjänster 2023:1

 

Definitioner

“Avtalet”Alla avtalshandlingar som är en del av avtalet. Offert eller anbud som accepterats inklusive alla bilagor och eventuella tillägg, justeringar eller korrigeringar som överenskommits mellan parterna efter Avtalets ingående.
“Avtalshandling”Samtliga handlingar som reglerar villkor för tillhandahållande av Tjänsten inklusive eventuella bilagor, arbets- eller projektbeskrivningar, beställningar om att genomföra tjänsten inklusive dessa allmänna villkor – tjänster 2023:1 och Certezzas särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter – 2023 eller annat av Kunden framtaget personuppgiftsbiträdesavtal eller underbiträdesavtal inklusive bilagor.
“Arbetsbeskrivning”En offert eller beställning i överenskommet format som utgör en del av Avtalet och som identifierar Tjänsten och den kompetens som krävs för utförande av Tjänsten.
“Certezza”Certezza AB, organisationsnummer 556536-1150, Kornhamnstorg 61, 111 27, Stockholm.
“Kontaktperson”Person som har rätt att representera part, företräda sin huvudman i frågor som rör Tjänstens utförande och/eller får ta emot Meddelanden med anledning av Avtalet.
“Kund”Part eller parter till Avtalet med Certezza och som definieras i Avtalet.
“Medpart”Den andra parten eller de andra parterna i förhållande till viss part till Avtalet.
“Mjukvaruprodukt”En standardprogramprodukt eller annan programvara som Certezza angivit ingår i resultatet av Tjänsten och som Certezza har angivit omfattas av särskilda licensvillkor.
“Närstående bolag”Bolag eller annan aktör som Kunden har bestämmande inflytande över.
“Part”Certezza eller Kund, eller tillsammans som Parterna.
“Personuppgiftsansvarig”Kunden eller annan, som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamål och medel för behandling av personuppgifter.
“Personuppgiftsbiträde”Certezza när Certezza behandlar personuppgifter för den Personuppgiftsansvarigas räkning; eller Kunden när Certezza är underleverantör vid tillhandahållande av Tjänsten.
“Prisbasbelopp”Med Prisbasbelopp avses enligt 2 kap. Socialförsäkringsbalken (SFS 2010:110) fastställt vid var tid gällande prisbasbelopp.
“Projekt”Arbete som ska utföras enligt Arbetsbeskrivning/Offert.
“Tjänsten”Det arbete som ska utföras enligt Arbetsbeskrivning/Offert, inklusive eventuell dokumentation.
“Underbiträde”Underleverantör som Certezza använder för behandling av personuppgifter för den Personuppgiftsansvarigas räkning; eller Certezza när Certezza är underleverantör vid tillhandahållande av Tjänsten.

 

1 Tjänstens omfattning

1.1 Certezza ska utföra den överenskomna Tjänsten såsom den definierats i Arbetsbeskrivning/Offert som utgör en del av Avtalet.

1.2 Handlingars prioritet

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Om avtalshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende, gäller de inbördes enligt följande ordning;

 1. I förekommande fall, säkerhetsskyddsavtal eller säkerhetsskyddsöverenskommelse och eventuella senare justeringar av detta.
 2. I förekommande fall, Instruktion för behandling av personuppgifter och eventuella senare justeringar av instruktionen.
 3. I förekommande fall Certezzas särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter – 2023, eller av Kunden tillhandahållet personuppgiftsbiträdesavtal eller -underbiträdesavtal i frågor som rör behandling av personuppgifter.
 4. Skriftliga ändringar och tillägg till Avtalet som görs efter Avtalets ingående, där senare upprättad handling har företräde framför tidigare upprättad handling.
 5. Avtalet.
 6. Certezzas allmänna villkor – Tjänster 2023:1.

2 Tjänstens genomförande

2.1 Parterna ska samarbeta och samråda vid Tjänstens genomförande. Parterna ska utse en eller flera Kontaktpersoner som har ansvar för samarbeta avseende Avtalet och Tjänstens utförande. Medparten ska underrättas om valet av Kontaktperson/er.

2.2 Certezza ska utföra sina åtaganden med för ändamålet lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare och på ett fackmannamässigt sätt.

Certezza får, om inte annat har överenskommits, anlita underkonsult för utförande av Tjänsten, om det inte avser hela eller större delen av Tjänsten. Om Certezza anlitar underkonsult ansvarar Certezza för såväl underkonsults arbete som för sitt eget.

Certezza  ska  informera Kunden innan Certezza avser att anlita underkonsult, ersätta en befintlig underkonsult eller låta annan anställd än i Avtalet namngiven medarbetare utföra arbete inom ramen för Tjänsten.

2.3 Kunden ska ge Certezza tillgång till den information och det underlag avseende Kundens verksamhet som behövs för Tjänstens genomförande. Ska Tjänsten utföras hos Kunden ska Kunden ge Certezza tillgång till nödvändig arbetsplats och infrastruktur. Certezza ska utföra Tjänsten enligt av Kunden redovisade säkerhetsföreskrifter.

2.4 Certezza ansvarar för att gemensamt med Kunden säkerställa en god arbetsmiljö för Certezzas medarbetare. För att garantera en god arbetsmiljö ska Kunden ge en bra introduktion till arbetsplatsen, instruera Certezzas medarbetare om dennes arbetsuppgifter, visa eventuella olycksrisker och hur Certezzas medarbetare kan skydda sig samt informera Certezzas medarbetare om vem han eller hon ska vända sig till vid frågor om arbetsmiljön, eller rapportera risker som kan leda till sjukdom eller skador.

2.5 Om Certezza behandlar personuppgifter för Kundens räkning inom ramen för Tjänsten ska “Certezzas särskilda bestämmelser vid behandling av personuppgifter – 2023” gälla för behandlingen av personuppgifter, om inte annat överenskommits mellan parterna. Detsamma ska gälla om Certezza är underleverantör och behandlar personuppgifter åt Kunden i egenskap av Personuppgiftsbiträde inom ramen för Tjänsten.

Om personuppgifter behandlas inom ramen för Tjänsten ska parterna ska alltid upprätta en instruktion för eventuell behandling av personuppgifter. Instruktionen för behandlingen av personuppgifter ska bland annat ange föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade.

2.6 Part som får kännedom om förhållande som kan kräva ändring av betydelse för Tjänstens genomförande ska utan dröjsmål den/de andra parten/erna.

3 Värvning

3.1 Kunden och/eller Närstående bolag får inte under Tjänstens utförande och för en period av tolv (12) månader efter Tjänstens upphörande aktivt söka anställa Certezzas medarbetare som deltagit vid utförandet av Tjänsten utan föregående skriftligt godkännande av Certezza. Kunden får inte heller förmå Certezzas medarbetare att avsluta sin anställning hos Certezza.

3.2 Om Kunden och/eller Närstående bolag rekryterar en medarbetare som är anställd av Certezza och som deltagit vid utförande av Tjänsten under den i 3.1 angivna tiden ska Kunden anses ha aktivt sökt anställa Certezzas medarbetare om Kunden inte kan visa att Kunden inte aktivt sökt anställa denne.

3.3 Om Kunden och/eller Närstående bolag efter att aktivt försökt anställa eller uppmana Certezzas medarbetare som deltagit vid utförande av Tjänsten anställer medarbetaren under den tid som angetts i 3.1 ska Kunden utge ett belopp till Certezza som motsvarar en (1) bruttoårslön hos Certezza för den aktuella medarbetaren vid den tid då anställningen sker. Beloppet ska betalas senast vid den tidpunkt då medarbetaren inleder sin nya anställning hos Kunden eller hos Närstående bolag.

4 Garantier

4.1 Certezzas verksamhet är certifierad enligt SS-ISO/IEC 27001 och  SS-ISO/IEC 45001.

4.2 Certezza har företagsförsäkring med ansvarsförsäkring (9109021-04 ) Länsförsäkringar AB.

5 Ansvar

5.1 Certezza ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada som uppstår på grund av Certezzas försumlighet vid utförande av Tjänsten.

5.2 Parts skadeståndsansvar ska vara begränsat till ett i Avtalet angivet belopp. Har ett maximalt sådant belopp inte angivits i Avtalet är skadeståndsskyldigheten begränsad till ett sammanlagt belopp om 35 Prisbasbelopp, dock högst till arvodet för Tjänsten. Vid uppdrag på löpande räkning utgörs arvodet för Tjänsten av det sammanlagda arvodet för Tjänsten under de tolv (12) månader som ligger i tiden före skadetidpunkten. Om det arvode som avtalats för Tjänsten understiger ett Prisbasbelopp ska parts maximala ansvar istället vara begränsat till ett belopp som motsvarar två (2) Prisbasbelopp.

Part ansvarar dock inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust av information. Inte heller omfattar ansvaret medpartens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man utom i fall som avses i punkterna 7 och 8. Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt 5.2 gäller inte vid personskada, eller för ersättningsskyldighet som avses i punkt 7 eller 8 eller om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

5.3 Om Certezza varit försumlig vid utförande av Tjänsten (nedan i denna punkt benämnt fel) ska Certezza utan oskäligt uppehåll, där så är praktiskt möjligt, avhjälpa fel som Kunden reklamerat inom den tid som anges i punkt 5.4. Certezzas skyldighet att avhjälpa fel, gäller inte om avhjälpandet skulle medföra olägenhet och kostnader för Certezza som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för Kunden. I det fall Certezza inte har avhjälpt felet har Kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för felaktigt utfört arbete.

5.4 Part förlorar sin rätt att framställa ersättningsanspråk, om sådant anspråk inte framställts senast tre (3) månader efter det att parten märkt eller bort märka grunden för kravet, dock senast femton (15) månader efter det att arbetet har utförts.

6 Immateriella rättigheter

6.1 Kunden erhåller mot betalning av avtalad ersättning, upphovsrätten (innefattande rätten att fritt använda, ändra, licensiera, och överlåta till tredje part) till resultatet av det av Certezza inom ramen för Tjänsten utförda arbetet. Överlåtelsen av upphovsrätten omfattar inte upphovsrätten till sådan programvara, dokumentation och annat material som Certezza innehar vid Avtalets ingående, eller som Certezza utvecklar eller förvärvar utanför ramen för Tjänsten, eller uppdateringar eller annan utveckling av sådan Certezza tillhörig programvara, dokumentation och annat material som sker inom ramen för Tjänsten. Överlåtelsen av upphovsrätten omfattar inte heller upphovsrätten till sådan programvara som omfattas av tredje stycket enligt denna punkt 6.1. Överlåtelsen av upphovsrätten sker med förbehåll för sådana ideella rättigheter som enligt lag endast kan efterges i begränsad omfattning.

Om Certezza tillhörig programvara, dokumentation och annat material ingår i resultatet av det av leverantören utförda arbetet har Kunden en icke-exklusiv och i tiden obegränsad rätt att, inom ramen för sin verksamhet och i samband med användning av det resultat till vilket Kunden erhåller upphovsrätten enligt föregående stycke, använda och ändra sådan Certezza tillhörig programvara, dokumentation och annat material. Denna rätt får Kunden underlicensiera eller överlåta till tredje man endast i samband med upplåtelse av licens till, eller överlåtelse av, det resultat till vilket Kunden erhåller upphovsrätten enligt föregående stycke. Detta stycke omfattar inte sådan programvara som omfattas av tredje stycket denna punkt. 6.1.

Till eventuell open source-programvara och Mjukvaruprodukt som ingår i resultatet av Certezzas utförda arbete erhåller Kunden, istället för vad som anges i andra stycket i denna punkt 6.1, sådan nyttjanderätt som framgår av licensvillkoren för sådan open source-programvara eller Mjukvaruprodukt.

Certezza har, om inte annat överenskommits, en icke-exklusiv och i tiden obegränsad rätt att återanvända resultatet av Certezzas arbete  inom ramen för Tjänsten (innefattande rätten att fritt använda, ändra och licensiera till tredje man).

6.2 Oaktat bestämmelserna i punkt 6.1 får Certezza fritt använda det kunnande, den yrkeskunskap, erfarenhet och färdigheter som Certezza förvärvar genom eller i anslutning till utförande av Tjänsten.

6.3 Kunden ansvarar för att licensvillkoren för använd open source-programvara lämpar sig för Kundens tänkta användningsområde i resultatet av Tjänsten. Certezza är skyldig att följa Kundens redovisade instruktioner för användning av open source-programvara.

6.4 Certezza får efter skriftligt samtycke från Kunden använda Kundens namn, firmanamn, varumärke, tjänstemärke, logotyp, symbol eller förkortning eller sammandragning av detta som referens vid marknadsföring, i marknadsföringsmaterial, på klient-/kundlistor, i undervisningssyfte, fallstudier inklusive på Certezzas hemsida. Kunden kan när som helst skriftligen återkalla ett sådant samtycke.

7 Rättighetsklarering

7.1 Part, som tillhandahåller material, svarar för att denne från rättighetsinnehavaren har inhämtat de rättigheter som erfordras för utförande av Tjänsten i enlighet med Avtalet.

7.2 Certezza ansvarar för att det beträffande sådant material, som Certezza tillhandahåller inom ramen för Tjänsten, inte erfordras någon ytterligare licens eller royaltybetalning för Tjänstens nyttjande enligt Avtalet, utöver vad som angivits i Avtalet.

8 Intrång i immaterialrätt

8.1 Certezza åtar sig att på egen bekostnad försvara Kunden om krav riktas eller talan förs mot denne om intrång på grund av Kundens egen användning i Sverige och andra överenskomna länder av resultatet av Certezzas arbete, förutsatt att intrånget är hänförligt till Certezzas arbete eller till material som Certezza tillfört.

Certezza åtar sig vidare att ersätta Kunden för de kostnader och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge.

Certezzas åtagande gäller endast under förutsättning att,

 • Certezza inom skälig tid skriftligen underrättats av Kunden om framförda anspråk eller väckt talan, och
 • Certezza ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning.

Om intrång slutligen befinns föreligga, och Certezza på sätt som föreskrivs ovan har fått delta i rättegång eller förlikning, eller om det enligt Certezzas egen bedömning är troligt att intrång föreligger som är hänförligt till resultatet av Tjänsten eller till av Certezza tillfört material, ska Certezza på egen bekostnad tillförsäkra Kunden fortsatt användning av resultatet av Tjänsten, eller ersätta den del av resultatet av Tjänsten som utgör intrång med annan del som Kunden skäligen kan godkänna och vars användning inte innebär intrång eller ändra den delen så att intrång inte föreligger.

Certezza är inte ansvarig för intrångsanspråk som grundas på material som Kunden tillfört eller tillhandahållit (jfr. punkt 8.1), material som Certezza använder efter anvisning från Kunden i sitt arbete eller för en ändring som Kunden företagit i resultatet av Certezzas arbete.

Certezzas ansvar för att resultatet av Tjänsten och material som Certezza tillfört inte gör intrång i immateriella rättigheter är uttömmande reglerat av denna punkt 8.

8.2 För eventuell open source-programvara eller Mjukvaruprodukt som ingår i resultatet av Tjänsten gäller istället vad som anges beträffande intrång i licensvillkoren för sådan open source-programvara eller Mjukvaruprodukt.

9 Konfidentialitet

9.1 Vardera parten förbinder sig att, inte utan Medpartens medgivande,  till tredje man under Tjänstens genomförande eller under en tid av tre (3) år därefter, lämna ut sådana uppgifter om medpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller företagshemlighet. För uppgifter som omfattas av sekretess, gäller detta så länge som sekretessen föreligger enligt lag.

Som affärs- eller företagshemlighet ska alltid betraktas Certezzas prisinformation samt sådan annan information som part angivit vara konfidentiell, såvida annat inte följer av lag. Konfidentialitetsplikten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för parten på annat sätt än genom Tjänsten eller som är allmänt känd. Konfidentialitetsplikten eller sekretessplikten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler, att lämna ut uppgifter. Är part på detta sätt skyldig att lämna ut uppgifter ska, innan sådant utlämnande sker, andra parten informeras om detta. Om Kunden får del av källkoden eller annan dokumentation som ingår i resultatet av Certezzas arbete och upphovsrätten till sådant material inte övergår till Kunden, gäller Kundens konfidentialitetsplikt beträffande källkoden och dokumentation obegränsat i tiden.

9.2 Part ska genom konfidentialitets- och/eller sekretessförbindelse med personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att konfidentialitet eller sekretess enligt ovan iakttas. Part ansvarar för att även eventuell underkonsult samt dennes anställda som deltar i utförande av Tjänsten undertecknar en konfidentialitets- och /eller sekretessförbindelse av motsvarande innehåll.

9.3 Kund får vid behov träffa individuella konfidentialitets- och/eller sekretessförbindelser med Certezzas personal om det anses nödvändigt.

10 Ersättning

10.1 Arvode

Om annat inte överenskommits, ska kunden betala ersättning enligt löpande räkning med det timarvode, övertidsersättning m.m. som framgår av Avtalet. Har någon sådan överenskommelse inte träffats, sker debitering enligt Certezzas vid varje tidpunkt gällande prislista.

För restid utanför Certezzas ordinarie arbetstid debiteras hälften av avtalat timarvode.

Certezza får en gång per år från och med nytt kalenderår ändra avtalade timarvoden i överensstämmelse med förändringen enligt det av Statistiska centralbyrån (SCB) publicerade Labour Cost Index för tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet) indextal med basår 2008=100. Baskvartal är kvartal 1 året då avtalet ingås. Mätkvartal för index är kvartal 1 årligen. Justering beräknas på det avtalade priset.

Arvodena är exklusive moms och andra efter Avtalets träffande fastställda tillkommande skatter och avgifter på Tjänsten.

10.2 Arbetstid och övertid

Arbetstid är helgfria måndagar – fredagar mellan klockan 08:00 och 17:00. Om inte annat framgår av Avtalet, har Certezza rätt till ersättning för övertid enligt nedan.

För arbete som Kunden vill ska utföras utanför ordinarie arbetstid men efter 06.00 och före 20.00, helgfria måndagar – fredagar debiteras det timarvode som framgår av punkt 10.1 multiplicerat med 1,5.

För arbete Kund vill ska utföras på annan tid debiteras det timarvode som framgår av punkt 10.1 multiplicerat med 2,0.

10.3 Utlägg, resekostnader

Certezza har rätt till ersättning för nödvändiga utlägg som gjorts inom ramen för tillhandahållande av Tjänsten om inte annat särskilt överenskommits.

Om ingen överenskommelse om rese- och logikostnader har träffats har Certezza vid resa från Certezzas adress rätt till ersättning för traktamentskostnader enligt Skatteverkets schablonbelopp samt resekostnader med egen bil enligt Certezzas gällande prislista och för logikostnader och resekostnader avseende resa med annat färdmedel än egen bil, med uppkomna kostnader.

10.4 Annan ersättning

Om Kunden förorsakar att Certezza inte kan använda avdelade resurser, har Certezza rätt att debitera ersättning för den avsatta tiden som inte kan utnyttjas. Detta gäller dock endast i den utsträckning Certezza inte kan belägga avsatta resurser med annat arbete.

11 Betalning

11.1 Om annat inte överenskommits har Certezza rätt att få betalt en gång per månad för utfört och redovisat arbete samt för nedlagda kostnader.

11.2 Betalning sker mot faktura. Av fakturan ska arten och omfattningen av det arbete som utförts under den tidsperiod som fakturan avser, under perioden nedlagda kostnader samt annan ersättning som överenskommits samt antalet arbetstimmar jämte timersättning framgå.

Betalning ska erläggas senast trettio (30) dagar efter fakturans utställandedatum. Vid dröjsmål med betalning ska dröjsmålsränta utgå enligt räntelagen (1975:635). Andra avgifter såsom påminnelseavgift, delgivningsavgift och avgift för inkasso kan också påföras.

Certezza ska inom sex (6) månader från det att Tjänsten har avslutats, till Kunden översända faktura upptagande samtliga återstående fordringar avseende Tjänsten. Har Certezza inte gjort detta förlorar Certezza sin rätt till ersättning för utfört arbete, utom vad avser sin rätt att kvittningsvis göra gällande motfordran.

11.3 Är kunden i dröjsmål med betalning och har Certezza skriftligen anmodat Kunden att betala förfallet belopp, får Certezza trettio (30) dagar efter skriftlig underrättelse därom till Kunden med hänvisning till denna punkt avbryta fortsatt arbete till dess Kunden betalt utestående förfallna belopp. Certezza har då rätt till ersättning enligt punkt 10.4.

12 Affärsetiska principer

12.1 Certezzas affärsetiska principer framgår av Certezzas affärsetiska policy som finns tillgänglig på följande adress: https://certezza.net/om-oss/policies/4838-2/ eller på begäran.

13 Avtalets uppsägning

13.1 Kunden har rätt att utan skäl säga upp Avtalet såvitt avser icke utförda delar med iakttagande av nittio (90) dagars uppsägningstid.

Certezza har rätt till ersättning för utfört arbete och styrkta kostnader samt för avdelade resurser under uppsägningstiden.

13.2 Vardera part har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om

a)  Medparten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan, ställd till Medparten med hänvisning till denna punkt, vidtagit rättelse,

b) Medparten har försatts i konkurs, inleder ackordsförhandling, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars är på obestånd, eller

c) Certezza behandlar personuppgifter i strid mot uttrycklig instruktion enligt Instruktion för behandling av personuppgifter (bilaga A) eller uppenbarligen agerar i strid mot dataskyddslagstiftningen, eller om Kunden lämnar instruktion som uppenbarligen skulle strida mot dataskyddslagstiftningen.

13.3 Vid Certezzas uppsägning med stöd av punkt 13.2 har Certezza rätt till ersättning enligt principerna i punkt 13.1.

Vid Kundens uppsägning med stöd av punkt 13.2 har Kunden rätt till skäligt avdrag på ersättningen för försumligt utfört arbete och rätt till ersättning enligt bestämmelserna i punkt 5

13.4 Uppsägning ska ske skriftligen för att vara gällande.

13.5 Då Avtalet upphört enligt punkt 13.1, eller om Certezza sagt upp Avtalet enligt punkt 13.2, är Certezza skyldig att senast då betalning erläggs redovisa och överlämna resultatet av utfört arbete.

Upphör Avtalet på grund av Kundens uppsägning enligt punkt 13.2, föreligger denna skyldighet omedelbart efter Avtalets upphörande.

Kunden har rätt att nyttja resultatet som om Tjänsten fullföljts under förutsättning att Kunden har fullgjort sina betalningsskyldigheter.

14 Force Majeure

Om part förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över till exempel blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, sanktioner av myndigheter, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra grund befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om Avtalets fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av här angiven omständighet, har part rätt att skriftligen säga upp Avtalet. Vid sådan uppsägning har Certezza rätt till ersättning enligt Avtalet för utfört arbete och styrkta kostnader.

15 Överlåtelse

15.1 Avtalet får inte överlåtas utan Medpartens godkännande.

15.2 Certezza får dock utan Kundens medgivande överlåta rätten att ta emot betalning enligt Avtalet.

16 Meddelanden

Uppsägning och andra meddelanden ska ske genom bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till Medpartens Kontaktperson på av Medparten angiven adress.

Meddelandet ska anses kommit Medparten tillhanda:

 • om avlämnad med bud; vid avlämnandet;
 • om avsänt med rekommenderat brev; fem (5) dagar efter avsändandet för postbefordran, eller
 • om avsänt som elektroniskt meddelande; då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress.

17 Tillämplig lag och tvistlösning

17.1 Svensk lag, utan tillämpning av dess lagvalsregler, ska gälla för Avtalet.

17.2 Tvister med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.