Personliga integriteten och hantering av personuppgifter

Certezza AB värnar om den personliga integriteten och att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss.

Certezza AB (556536-1150) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt nedan, såvida inte annat uttryckligen anges i samband med insamlingen av dina uppgifter. Har du frågor om vår personuppgiftsbehandling, vänligen kontakta oss på info@certezza.net. Mer information om Certezzas behandling av personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

Kundadministration

I samband med att du anmäler dig till en av Certezzas utbildningar så kommer vi att samla in dina personuppgifter för kundadministrativa ändamål. Vi behandlar personuppgifter från våra deltagare för att anordna och administrera deras medverkan på utbildningen.  I de fall mat serveras under utbildningen och du anmäler en allergi så kommer Certezza även behandla denna uppgift om din hälsa.

Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse. För behandlingen av uppgift om allergi gäller det samtycke som du lämnade i samband med anmälan.

Certezza AB sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Efter att utbildningen har genomförts så upphör vi att behandla dina uppgifter för kundadministrativa ändamål inom två månader. Vissa uppgifter kan dock behöva sparas längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i sju år. Uppgifterna kan även sparas under längre tid efter att kundförhållandet upphört om det pågår en utredning eller en tvist.

Faktureringsadministration

Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna fakturera dig för deltagandet på utbildningen. Den rättsliga grunden för behandlingen är fullgörande av avtal eller rättslig förpliktelse.

Certezza AB sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Personuppgifter för faktureringsadministration kan behöva sparas för uppfyllande av bolagets legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i sju år. Det kan även finnas skäl att spara uppgifterna längre tid vid rådande utredning eller tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare upphört.

Marknadsföringsändamål

Dina personuppgifter kan också komma att behandlas för Certezzas marknadsföringsändamål. Ditt för- och efternamn, e-postadress, organisation och titel behandlas för att tillhandahålla såväl generell som kundspecifik nyhetsinformation och marknadsföring relaterat till våra aktiviteter eller tjänster och informera dig om nyheter inom vårt verksamhetsområde. Vi kommer därför att använda uppgifterna om dig för marknadsföring, förutsatt att du inte har instruerat oss att inte göra det.

Den rättsliga grunden är intresseavvägning eller samtycke där så uttryckligen anges. Certezza AB:s berättigade intresse av personuppgiftsbehandlingen är att kunna erbjuda dig och din organisation bättre tjänster samt för att ge dig personligt anpassade erbjudanden och annan relevant information.

Certezza AB sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Dina personuppgifter kommer att lagras hos oss så länge som du önskar få nyhetsbrev och/eller informationsutskick från Certezza AB. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Skydd av personuppgifter

Endast behörig personal på Certezza AB har tillgång till dina personuppgifter. Dessa är skyldiga att hålla sådana uppgifter konfidentiella samt att sätta sig in i och följa våra policys. Certezza AB kan komma att dela dina personuppgifter med IT-leverantörer och vi är måna om säkerheten för dina personuppgifter vid en sådan hantering. I de fall personuppgifter hanteras för Certezza AB:s räkning sker det i enlighet med våra instruktioner och skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträden ges inte rätt att behandla personuppgifter för andra ändamål än ovan angivna. De personuppgifter som behandlas i företagsgemensamma system kommer endast vara tillgängliga för utvalda anställda hos Certezza AB, d.v.s. de anställda som arbetar med aktuell kund.

Vi använder oss av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, användning, röjande, förändring eller radering. Säkerhetsåtgärderna inbegriper, men är inte begränsade till, behörighetsbegränsning, kryptering, autentisering, policys och utbildning. Vi reviderar och uppdaterar kontinuerligt våra säkerhetsrutiner.

Dina rättigheter

Du har som registrerad ett antal rättigheter beroende av vilken rättslig grund den aktuella behandlingen av personuppgifter stödjer sig på. Nedan kan du läsa mer om dina rättigheter. Om du vill att vi tillgodoser dina rättigheter som registrerad eller har andra frågor, vänligen kontakta info@certezza.net. Du måste i samband med din begäran bekräfta din identitet eftersom vi behöver säkerställa att det är dina rättigheter som vi tillgodoser.

Rätt att dra tillbaka ditt samtycke
För de fall där du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Vi upphör då med behandlingen som stödjer sig på samtycket.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas. Inom ramen för det angivna ändamålet har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig under förutsättning att:

  • Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlas.
  • Du återkallar det samtycke på vilket behandlingen grundar sig och det saknas annan rättslig grund för behandlingen.
  • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre.
  • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

Vänligen notera att vi kan komma att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter, såsom skyldigheter i bokförings- och skattelagstiftning. Behandlingen kan även vara nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. I de fall det inte är möjligt för oss att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi endast behandla personuppgifter för det ändamål som hindrar den begärda raderingen.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling
Om dina personuppgifter behandlas med stöd av intresseavvägning har du rätt att invända mot behandlingen. Om du invänder mot behandlingen ska den upphöra om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vi behöver uppgifterna för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
I de fall du bestrider personuppgiftsbehandling har du rätt att begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för utreda personuppgiftsbehandlingens rimlighet.

Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ovan angivna ändamål, men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Rättigheten gäller sådana uppgifter som du tillhandahållit oss och behandlas automatiskt förutsatt att den lagliga grunden är fullgörande av avtal. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.