Två nya regeringsuppdrag för elektronisk-ID

2022-06-30
Onsdagen den 29:e juni offentliggjorde regeringen två nya uppdrag till Myndigheten för digital förvaltning (Digg) avseende elektronisk identifiering.

 

Det första uppdraget avser att föreslå hur en statlig e-legitimation kan utformas.

Uppdraget omfattar bland annat att:

  • Analysera och beräkna kostnader för att ta fram en statlig e-legitimation, de löpande kostnaderna för förvaltning och vidareutveckling samt för utfärdande av e-legitimationen.
  • Bedöma hur lång tid som krävs för att kunna ta fram och utfärda en statlig e-legitimation.
  • Analysera vilket tekniskt stöd som behövs för att e-legitimationen ska kunna utfärdas, hur den informations- och cybersäkerhet som krävs ska säkerställas och vilka funktioner som krävs för att e-legitimationen ska kunna användas i förhållande till förlitande parter på ett effektivt, säkert och standardiserat sätt.
  • Ta ställning till om den statliga e-legitimationen ska finnas i flera format, både i fysiska identitetshandlingar och i digitalt (mobilt) format.
  • Överväga om en statligt utfärdad digital plånbok också ska utgöra den statliga e-legitimationen eller om det behövs både plånbok och e-legitimation (se det andra uppdraget nedan).

Bakgrunden till uppdraget står bland annat att finna i utredningen Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation (SOU 2019:14). I utredningen och remissvaren framhölls bland annat att det finns betänkligheter med ge en privat aktör en så dominerande ställning på den svenska marknaden för e-legitimationer och att det ur ett kontinuitets- och beredskapsperspektiv finns behov av en säker lösning som kan användas om de privata e-legitimationerna upphör att fungera. I uppdraget framhålls även behovet av att kunna skapa nya identitetshandlingar, s.k. id-växling, och kraven det ställer på en säker grundidentifiering för att skapa en tillförlitlighet i systemet.

Digg ska i sina analyser utgå från att Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna ska ansvara för grundidentifieringen vid utfärdandet av e-legitimationen och att Digg ska ha övrigt ansvar.

Resultatet ska redovisas senast den 31 januari 2023.

Det andra uppdraget avser att ta fram en eller flera digitala plånböcker inom ramen för EU:s storskaliga pilotprojekt.

Den 3 juni 2021 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 24 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (eIDAS2). Som en del av förslaget ska det bland annat bli obligatoriskt för medlemsstaterna att anmäla en e-legitimation enligt förfarandet för gränsöverskridande identifiering som framgår av eIDAS2. eIDAS2 omfattar även ett förslag på en s.k. europeisk digital identitetsplånbok genom vilken fysiska och juridiska personer på ett säkert sätt ska kunna begära, erhålla, lagra, välja, kombinera och använda personidentifieringsuppgifter och digitala bevis för autentisering online och offline samt skriva under med kvalificerade elektroniska underskrifter.

Infrastrukturen för digitala plånböcker avses utvecklas i medlemsstaterna genom storskaliga pilotprojekt  (Large Scale Pilots; EUDI) inom ramen för programmet för det digitala Europa. Genom uppdraget får Digg i uppgift att delta i relevanta utlysningar för deltagande i storskaliga pilotprojekt och därvid pröva möjligheterna att utfärda en eller flera digitala identitetsplånböcker.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 januari 2025.