PTS säger nej till Huawei

2020-10-26
En förhandsprövning genomförts i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, i enlighet med den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2020. Syftet är att säkerställa att radioanvändningen inte riskerar att skada Sveriges säkerhet.

De sökande har i samband med sin ansökan lämnat in underlag som beskriver till exempel ägarförhållanden och den planerade verksamheten utifrån ett antal principer som Försvarsmakten och Säkerhetspolisen tagit fram. För att omhänderta Försvarsmaktens och Säkerhetspolisens bedömningar har PTS formulerat tillståndsvillkor som syftar till att skydda Sveriges säkerhet.

Villkoren innebär bland annat att:

  • Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden inte får genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE.
  • Om befintlig infrastruktur för centrala funktioner kommer att användas för tillhandahållande av tjänster i de aktuella frekvensbanden ska en avveckling av produkter från Huawei och ZTE vara genomförd senast den 1 januari 2025.
  • Om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt, ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige. Detta ska vara genomfört senast den 1 januari 2025.

Centrala funktioner innebär i dessa fall radioaccessnät (antenner och basstationer), transmissionsnät (transport av trafik mellan accessnät och kärnnät), kärnnät (med funktioner för bl. a. tjänsteproduktion, kunddata och fakturering) och drift- och underhållsnät för övervakning och styrning.

Ta del av PTS beslut om godkännande av sökande och nya tillståndsvillkor

och att fyra sökanden är godkända som budgivare