Nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister ska utredas

2021-09-21
Regeringen ger E-hälsomyndigheten i uppdrag att göra en förstudie om skapandet av en gemensam digital infrastruktur för så kallade nationella kvalitetsregister som används inom vården. Ett nationellt sammanhållet system bedöms bland annat höja vårdkvaliteten när vårdgivare får tillgång till samma data.

 

I förstudien ska E-hälsomyndigheten beskriva och lämna förslag på hur myndigheten eller en annan relevant myndighet kan skapa och tillhandahålla en nationell digital infrastruktur för nationella kvalitetsregister. I uppdraget ingår också att analysera om det finns ett behov av att myndigheten bemyndigas att meddela föreskrifter för exempelvis standarder för hälsodata. Syftet är att skapa en mer sammanhållen infrastruktur på hälsodataområdet.

Idag lagras hälsodata ofta på olika sätt hos olika vårdgivare och i flera olika regioner, vilket skapar brister i till exempel informationshanteringen och lägesöversikter. En mer sammanhållen infrastruktur för nationellt kvalitetsregister kan bidra till att höja vårdkvaliteten, förbättra vårdresultaten, effektivisera resursanvändningen i hälso- och sjukvården samt stimulera till forskning, utveckling och bidra till en mer datadriven hälso- och sjukvård. För detta krävs dock en gemensam digital infrastruktur som minskar den administrativa börda som idag finns för nationella kvalitetsregister.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2022 och slutredovisas senast den 1 oktober 2022.