Cybersäkerhetsutredningen (SOU 2020:58) delbetänkande

2020-10-01
Utredningen föreslår att de kompletterande nationella bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt som krävs ska samlas i en ny lag och en ny förordning.

 

EU:s cybersäkerhetsakt ställer krav på att en eller flera nationella myndigheter för cybersäkerhetscertifiering utses av medlemsstaterna. Utredningen föreslår att Försvarets materielverk ska vara nationell myndighet för cybersäkerhetscertifiering i Sverige samt övervaka och kontrollera att bestämmelserna i det europeiska ramverket för cybersäkerhetscertifiering efterlevs.

Förslagen i utredningen föreslås börja gälla när EU:s Cybersäkerhetsakt börjar tillämpas i sin helhet 28 juni 2021.

Utredningen kommer i sitt slutbetänkande 1 mars 2021 analysera och överväga om det bör införas särskilda krav på certifiering och godkännande av vissa produkter, tjänster och processer som ska användas i verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet.