Uppdrag i Fokus : Säker Digital Kommunikation

2024-06-28

Säker digital kommunikation (SDK) är en viktig komponent för att uppnå utökad säkerhet i samhället. Med SDK kan man som organisation på ett säkert och enkelt sätt skicka känslig och säkerhetsklassad information till andra aktörer inom offentlig sektor. Målet är att höja både säkerheten och effektiviteten för de offentliga aktörer som har behov av att dela med sig av exempelvis vårdplaner, bedömningar av arbetsförmåga eller orosanmälningar.

För att kunna ansluta till SDK krävs det att organisationen gör en rad överväganden. I huvudsak krävs tre komponenter för att ansluta sig till SDK: ett meddelandesystem, en accesspunkt och ett informationssäkerhetsarbete. Certezza kan hjälpa till med både organisatoriska och tekniska aspekter, från genomgång av regelverket från Myndigheten för digital förvaltning, Digg, till support av den tekniska installationen.

Ju fler som använder SDK, desto större blir nyttan. Förutom Certezzas övergripande mål att bidra till ett säkrare samhälle, vill vi också försäkra oss om att varje deltagarorganisation, oavsett om det handlar om region, kommun, eller privat vårdbolag, kan tillgodogöra sig maximal nytta av den lösning som vi föreslår och konfigurerar.

Såhär hjälpte Certezza Kommun X att anslut sig till Säker Digital Kommunikation

Utmaning: För regioner och kommuner är SDK ett politiskt beslut, vilket innebär att samtliga organisationer förr eller senare måste prioritera ett införande. Kommun X, som är en av många kommuner Certezza stöttat, kände redan ett stort behov av säker kommunikation med både regionen, olika myndigheter och grannkommunerna. Det största behovet identifierades hos Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Kommunen hade redan gjort ett gediget arbete med behovsanalyser inom samtliga verksamhetsområden och förankrat den kommande övergången till SDK hos berörda funktioner. Detta gjorde att anslutningen kunde komma igång snabbt.

Certezzas lösning: När Certezza introducerades i samarbetet, hade Kommun X redan påbörjat arbetet med sitt Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) vilket är ett av kraven för att kunna ansluta till SDK-federationen. Parallellt med detta arbete organiserade Certezza demonstrationer från två olika leverantörer av meddelandesystem. När kommunen valt en tjänst som passade deras förväntningar på tillgänglighet och användarvänlighet, så implementerade Certezza denna i kommunens IT-infrastruktur. För själva accesspunkten, som utgör den sista pusselbiten för en SDK-anslutning, valde organisationen även i detta fall en on prem-lösning. Detta beslut kunde fattas informerat efter att Certezza tittat på organisationens tekniska förutsättningar och resurser, samt tagit hänsyn till de ekonomiska aspekterna. Eftersom organisationen härmed inte bara blir deltagare utan även accesspunktsoperatör, krävde detta ytterligare förarbete. En av Certezzas experter inom Identity Access Management (IAM) hjälpte till med att titta på regelverk från Myndigheten från digital förvaltning (Digg) och eDelivery. Efter att organisationen åtgärdat de brister som Certezza identifierat blev de godkända att drifta sin egen accespunkt, och kunde därmed också påbörja sin anslutning till SDK.

Resultat: De mest påtagliga vinsterna med att införa Säker Digital Kommunikation (SDK) är minskad administrationstid, effektivare kommunikation och kortare handläggningstider. Genom att fastställa säker digital kommunikation mellan funktioner kan man därmed ersätta faxen, vilket inte är ett lika säkert kommunikationsverktyg. Vid användning av SDK kan man vara säker på att informationen framkommer säkert och att rätt personer autentiserar sig med på rätt LoA-nivå (Level of Assurance). Dessutom är det miljövänligare då pappersanvändningen kan minskas. Inte heller att förglömma blir det en motivator för fler aktörer att gå med, ju fler som finns i federationen.