Bandbreddskontroll

1998-08-01

Återta bandbreddskontrollen av Internetaccessen
De allra flesta som införskaffat en fast anslutning till Internet kommer inom förhållande vis kort tid att upptäcka att kapaciteten är otillräcklig. Allt för få vet egentligen vad bandbredden nyttjas till. Några av Er kanske har införskaffat verktyg för inspektion, loggning, detektering, blockning etc och har därigenom en uppfattning av vad bandbredden nyttjas till och kan därigenom i god tid förutspå en uppgradering av Internetaccessen. Men, de allra flesta uppgraderar sin Internetaccess först när det klagas allt för mycket bland kunder och interna användare. Problembilden har medfört att allt fler efterfrågar lösningar för att aktivt hantera bandbredden till Internet. Under våren har en handfull verktyg sett dagens ljus som gör det möjligt att återta bandbreddskontrollen av Internetaccessen.

Verktygen möjliggör bland annat dynamisk tilldelning av bandbredd. Exempelvis kan lönekontoret garanteras 128kb/s av den gemensamma 2Mb/s förbindelsen oavsett vad övriga delar inom organisationen önskar att förbruka. Lönekontoret kan också begränsas till att inte nyttja mer än 512 kb/s. En annan intressant funktion är att prioritera olika trafikslag. Exempelvis kan den web-baserade orderapplikationen som kunderna nyttjar ges företräde till annan trafik såsom filöverföringar, E-post etc. Givetvis kan den web-baserade orderapplikationen också ges dedicerad brandbredd. Nyttjas inte den bandbredden för stunden, överförs den till den gemensamma poolen. Verktygen kan också nyttjas så att eventuell överkapacitet kan nyttjas till mindre verksamhetskritiska funktioner. Policyn för bandbreddsutnyttjande av Internetaccessen kan mycket väl spegla den policy företagets och dess kärnverksamhet har.

De tester av olika verktyg som vi genomförde under vintern visade att verktygen verkligen gör vad man förväntar sig. Positivt är också att de är tämligen enkla att administrera. I de lösningar vi medverkat till att införa under våren där dessa verktyg varit en delkomponent har erfarenheterna mestadels varit positiva. Några verktyg behövde, icke oväntat, rättningar för att hantera stor last. När verktygen upphörde att fungera vid stor last, så blev de helt transparenta och påverkade därmed inte accessen till Internet.

Flera kunder har till en början reagerat negativt över prisbilden för verktygen, men när prisbilden ställs i relation till de besparingar som en senarelagd uppgradering av en Internetaccess medför så hamnar prisbilden i en annan dager. Troligen har tillverkaren tänkt i dessa banor när verktygen prissatts.