Vad vi erbjuder kunden

Våra erbjudanden

Juridik

Certezzas jurister tar fram regelverk och processer för informationshantering, utbildar inom it-rättslig lagstiftning, erbjuder rådgivning, granskar avtal, agerar
dataskyddsombud, arbetar med regelefterlevnad

Läs mer

Personal- & Personlig Säkerhet

Ett effektivt skydd av en organisations nyckeltillgångar, personal, information, fysiska tillgångar och rykte/varumärke är beroende av ett integrerat system av analysdrivna säkerhetsåtgärder inom Personalsäkerhet, Fysisk Säkerhet och Informationssäkerhet

Läs mer

Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

Läs mer

Atlassian – Jira – Confluence

Certezza erbjuder kompetens inom Atlassian produkter och olika former av skräddarsydda lösningar för att anpassa produkterna efter just din organisations arbetssätt och behov.

Läs mer

Identity access management

Inom IAM erbjuder vi identitenshantering, autentiseingslösningar, Single Sign on, åtkomstkontroll, anslutning till federationer, federationsutbildning

Läs mer

PKI/Krypto

Certezza erbjuder design och införande av PKI, tar fram och implementerar smarta kort, erbjuder Certezza CRL Checker, Certifikat- och kryptoutbildning,

Läs mer

It-Säkerhet

Inom it-säkerhet arbetar vi med att säkra de tekniska plattformar som ingår i den grundläggande infrastrukturen. Exempelvis konfiguration och uppsättning av brandväggar, belastningstester, logghantering och hälsocheckar.

Läs mer

Penetrationstest

Certezzas identifierar och förebygger sårbarheter, genomför sårbarhetsanalys, penetrationstest, belastningstester, sårbarhetsscanning och utbildning i Säker utveckling

Läs mer

Support SOC

Certezzas SOC är uppbyggd för att hantera uppkomna händelser hos kunden vilka riskerar att påverka säkerheten.

Läs mer

Certifikat

Certezzas portal för certifikatbeställningar har byggts för att underlätta för våra kunder att både välja och beställa rätt certifikat.

Läs mer

Utbildningar

Vi erbjuder en intressant och aktuell mix av utbildningar inom informations- och it-säkerhet som riktar sig till såväl it-tekniker som till informationssäkerhetsansvariga.

Läs mer

Nyheter

Senaste nytt

Bedrövliga Elektroniska Underskrifter (BES)

2020-11-27

Hur bra känns det när en myndighet skriver under sina beslut elektroniskt genom att lägga till meningen "Det här är en elektronisk signatur" i sitt beslut? Ni läste rätt! Det är ett dagsfärskt avtryck hämtat från november 2020. Beslutet innehåller alltså inte någon elektronisk underskrift utan enbart detta tillägg i text i dokumentets löptext. Vi borde väl ändå ha kommit längre än så här? Visserligen är implementationen enkel och tämligen kostnadsneutral, men jag undrar verkligen om den rimmar med omvärldens och eftervärldens förväntningar? Om det är handlingar som ska bevaras under lång tid så skulle man ju på samma tema med regelbundenhet addera dokumentet i ett nytt dokument och göra en notering att den är "Elektroniskt tidsstämplad" och för att visa äktheten skriva in aktuellt datum och klockslag!

Läs mer

Datainspektionen plockar upp NOYB:s klagomål och granskar överföringar till tredje land

2020-11-27

Datainspektionen har nu inlett sex tillsyner som rör överföringar av personuppgifter till tredje land, det vill säga länder utanför EU och EES, med anledning av sex klagomål mot svenska företag som kommit in från intresseorganisationen None of Your Business (NOYB) i ljuset av EU-domstolens så kallade Schrems II-dom.

Läs mer

Nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

2020-11-27

För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet.

Läs mer