Skyddet för Sveriges säkerhet stärks

2021-05-26
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i säkerhetsskyddslagen. Förslagen innebär bland annat att de som bedriver säkerhetskänslig verksamhet kan förhindras att ingå avtal och andra sam­arbeten som kan skada Sveriges säkerhet.

 

Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

– Säkerhetsfrågor är prioriterade för regeringen. Vi har under de senaste åren tagit fram omfattande ny reglering på säkerhetsskyddsområdet som både moderniserat och förstärkt lagen. Vissa inträffade händelser och den säkerhets­politiska utvecklingen har dock visat att det finns behov av ytterligare åtgärder, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Prop. 2020/21:194 Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Säkerhetspolisen och andra myndigheter har under senare år uppmärksammat att aktörer som bedriver verksamhet av stor betydelse för Sveriges säkerhet har haft ett eftersatt säkerhetsskydd, bland annat i samband med att de anlitat externa aktörer.

Genom regeringens proposition skärps kraven på de aktuella verksamheterna i samband med upphandlingar, avtal och andra former av samarbeten som innebär att deras känsliga verksamhet exponeras för externa aktörer. Tillsynsmyndigheterna får utökade befogenheter att stoppa sådana förfaranden om de bedöms olämpliga från säkerhetsskyddssynpunkt. Tillsynsmyndigheterna får också nya tillsynsbefogenheter och en möjlighet att besluta om sanktions­avgifter mot verksamheter som åsidosätter de viktigaste kraven på säkerhetsskydd.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021.

Uppdrag till Försvarsmakten och Säkerhetspolisen om kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet

Regeringen har också beslutat att ge Försvarsmakten och Säkerhetspolisen i uppdrag att kartlägga behovet av kompetensförsörjning inom säkerhetsskyddsområdet och föreslå åtgärder som underlättar kompetensförsörjningen.

Uppdraget ska i relevanta delar genomföras i dialog med Affärsverket svenska kraftnät, Finansinspektionen, Försvarets materielverk, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Post- och telestyrelsen, Statens energimyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten och Transportstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2022.