Nu skruvas kraven på säkerhetsskydd upp ytterligare ett snäpp

2021-03-23
Den 18 mars 2021 beslutade regeringen om lagrådsremissen Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet.

De huvudsakliga innehållet är att

  • Anmälningsplikt införs för den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet.
  • Säkerhetschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet – ska leda och samordna samt kontrollera att verksamheten bedrivs enligt lagen. Detta ansvar får inte delegeras.
  • Verksamhetsutövare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer som innebär att en annan aktör kan få tillgång till den säkerhetskänsliga verksamheten
  • Verksamhetsutövare som även “till någon del bedriver säkerhetskänslig verksamhet” ska göra en säkerhetskyddsanalys
  • Verksamhetsutövare ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och pröva lämpligheten av utkontrakteringar och liknande förfaranden.
  • Tillsynsmyndigheten får undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta vitesföreläggande och sanktionsavgift mot den som inte följer säkerhetsskyddslagstiftningens krav. Sanktionsavgiften kan även drabba aktie- eller andelsägare. Sanktionsavgiften kan bestämmas till mellan 25 000 kr och 50 miljoner kronor. (För statliga myndigheter, kommuner och regioner är taket dock 10 miljoner kronor).

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 december 2021

Här kan ni läsa hela lagrådsremissen:  Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet