Informationssäkerhet

Inom informationssäkerhet arbetar vi med riskanalys, informationsklassning, utveckling av styrande dokument, GAP-analys, granskning och revision, utbildning, säker meddelandehantering

 

Utifrån dess krav tas hänsyn till vedertagna säkerhetsaspekter genom standardiserade ramverk. Dessa ger organisationen en vägledande bild över hur tekniska, administrativa och organisatoriska skyddskontroller ska prioriteras, implementeras och följas upp.

 

Inom Informationssäkerhet arbetar vi bland annat med:

 • Ledningssystem för informationssäkerhet – Utveckling av styrande dokument, säkerhetsarkitektur och kravkatalog utifrån standardiserade ramverk, så som ISO 27001.
 • Informationsklassning – Säkerställer att informationstillgångar klassificeras och därmed kan skyddas utifrån dess krav.
 • Riskanalys – Metodik för identifiering och hantering av risker utifrån bedömning av sannolikhet och konsekvens.
 • Incidenthantering – Processer, rutiner och uppföljning för hantering av incidenter relaterande till informationssäkerhet.
 • Granskning/revision  – Kontroll och uppföljning av specifika områden.
 • Strategi – Strategiutveckling kring informationsrelaterande områden där långsiktiga planer erfordras.
 • GAP-analys – Nuläge och önskat läge analyseras och dokumenteras kring ett specifikt område, med rekommenderade aktiviteter för att fylla gapet.
 • Utbildning –  Utbildning i informationssäkerhet

Kontakta mig!

Inom Informationssäkerhet erbjuder vi:
 • Dataskyddsombud som tjänst

  Tjänsten Dataskyddsombud innebär att ni får ett team av personer med olika kompetenser som är dedikerade i sitt uppdrag att granska er efterlevnad av dataskyddsförordningen. Vi kommer arbeta nära er verksamhets egen dataskyddsorganisation och fungera som stöd i ert operativa arbete.

 • Säkra meddelanden

  TDialog är en meddelandetjänst som möjliggör att skicka säkra meddelanden och att upprätta säkra dialoger. Ingenting skickas egentligen till mottagaren, utan endast en notifikation skickas till mottagarens mejladress som innehåller en länk till en digital brevlåda.

 • Molnsäkerhet

  Hur kan molnleverantören garantera att det vi bedömer som skyddsvärt verkligen hanteras därefter? Vi hjälper er identifiera behovet och riskerna med att flytta ut information i molnet och ser till att ni vidtar åtgärder för att fortsatt garantera informationstillgångens tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.

 • Ledningssystem för Informationssäkerhet

  Certezza har resurserna, kunskapen, metoder och erfarenheter för att bistå en verksamhet vid upprättandet av ett LIS. Genom ett LIS stödjer man organisationen i prioriterade processer där viktig information hanteras och behandlas. Kvalitet och säkerhet hålls på en jämn önskad nivå.

 • Private: Grundläggande informationssäkerhet för jurister

  Utbildningen vänder sig till dig som är jurist och intresserad av och kommer i kontakt med informationssäkerhet i din tjänst t.ex. dataskyddsombud, kommunjurister m.fl. Du kommer att få en grundförståelse för informationssäkerhetsfrågor som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete. Utbildningen hålls både på Certezzas öppna kurstillfällen och företagsanpassad ute hos kund.

 • Fördjupningskurs i verktyget KLASSAv4

  Fördjupa din kunskap inom KLASSA för att kunna ta nästa steg. Du kommer få med dig handfasta råd för hur er verksamhet kan anpassa KLASSA till er verksamhet på bästa sätt.

  Kurstillfällen
  2024-04-09 - Anmäl dig här!

 • Private: Revision för Dataskyddsombud

  Dataskyddsombud har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Som ett led i detta arbete ska man analysera och kontrollera huruvida bestämmelser om behandlingen efterlevs. Målet med utbildningen är att du i rollen som dataskyddsombud ska få verktyg till granskningen av regelefterlevnad i din organisation.

 • Private: Certezzas informations- och it-säkerhetsutbildning

  Tanken med kursen är att ge de viktigaste kunskaperna inom informations- och it-säkerhetsområdet. Du får en bred bild av området och en fast grund att stå på i ditt fortsatta informations- och it-säkerhetsarbete.

 • Säkerhetsarkitektur

  Ett LIS och en säkerhetsarkitektur ska existera i symbios med varandra. Ett LIS svarar för vad som skall göras och säkerhetsarkitekturen svarar för hur det skall göras.

 • Informationssäkerhet

  Inom området informationssäkerhet säkerställs att information, oavsett dess plats, art eller form hanteras i enlighet med dess skyddsvärde.