Utbildning till Dataskyddsombud (DPO)

Kursen vänder sig till dig som vill inhämta kunskaper för att kunna vara Dataskyddsombud (DPO) eller vara huvudansvarig för att din organisation ska kunna efterleva GDPR med egen eller extern hjälp.

Alla företag och organisationer påverkas av den nya Dataskyddsförordningen/GDPR som EU har beslutat om och blir verklighet den 25 maj 2018. Myndigheter och företag som är helägda av myndigheter måste utse ett Dataskyddsombud (DPO), tidigare personuppgiftsombud. Även privata företag som behandlar personuppgifter i stor skala eller hanterar särskilda kategorier av personuppgifter kommer att behöva utse ett dataskyddsombud.

Oavsett om du kommer att arbeta som dataskyddsombud eller vara ansvarig eller delaktig i att införa åtgärder för att kunna efterleva GDPR eller kontrollera dess efterlevnad, så har Certezza tagit fram en fördjupningskurs i ämnet.

Målgrupp

Nuvarande personuppgiftsombud, projektledare som ska verka för att införa åtgärder för efterlevnad, kravställare/upphandlare av extern projektledare, internrevisor.

Kursens mål

Kunna förstå och axla rollen som DPO, eller veta hur din organisation ska kunna efterleva GDPR med egen eller extern hjälp.

Innehåll

Exempel på områden som kommer att behandlas:

  • Allmänt om GDPR
  • DPO-rollen
  • Hur och vad måste inventeras
  • Vilken typ av information måste ges till den registrerade/Data Subject
  • Hur säkerställs att den registrerade/Data Subject kan tillvarata sina rättigheter
  • Hur byggs ”Privacy by Design & Default”
  • Incident beredskap
  • PIA (Privacy Impact Assessment)/konsekvensanalys
  • Hur byggs organisationen för att alltid vara ”accountable”
  • Utbildning i organisationen; utbildning för ledning och chefer samt allmän utbildning till alla.
Förkunskaper Allmänna kunskaper i PuL (gärna lite GDPR) och informationssäkerhet. Bra med projektledarkunskaper/ordning och reda.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen

2018-02-20 - Fullbokat

2018-03-22 - Anmäl dig här!

2018-05-29 - Anmäl dig här!

Kursperiod
9:00 - 17:00 - 1 Dag

Lärare
Anders Henning, Eilia Etminan, Adriana Pusic

Kurslokal

2018-02-20: Stockholm, Sjöfartshuset, Skeppsbron 10, 3 tr.

Pris
8 990 kr

Övrigt

Fika, lunch och kursmaterial ingår