Utbildning Dataskyddsombud (DPO)

Utbildningen vänder sig både till dig som i nuläget arbetar som personuppgiftsombud eller har fått rollen som dataskyddsombud, och till projektledare som är ansvariga för att kunna efterleva GDPR eller kontrollera dess efterlevnad.

Alla företag och organisationer påverkas av Dataskyddsförordningen/GDPR som blev verklighet den 25 maj. Myndigheter och företag som är helägda av myndigheter måste utse ett Dataskyddsombud (DPO), tidigare personuppgiftsombud. Även privata företag som behandlar personuppgifter i stor skala eller hanterar särskilda kategorier av personuppgifter kommer behöva utse ett dataskyddsombud.

Målgrupp

Målgrupp för utbildningen är nuvarande personuppgiftsombud, projektledare som ska verka för att införa åtgärder för efterlevnad, kravställare/upphandlare av extern projektledare, internrevisor.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att du ska kunna förstå och axla rollen som DPO, eller veta hur din organisation ska kunna efterleva GDPR med egen eller extern hjälp.

Innehåll

Utbildningen löper över 2 dagar och innehåller både teori och praktiska moment som grupparbete. Exempel på områden som kommer att behandlas:

  • Allmänt om GDPR
  • DPO-rollen
  • Hur och vad måste inventeras
  • Vilken typ av information måste ges till den registrerade/Data Subject
  • Hur säkerställs att den registrerade/Data Subject kan tillvarata sina rättigheter
  • Hur byggs ”Privacy by Design & Default”
  • Incident beredskap
  • PIA (Privacy Impact Assessment)/konsekvensanalys
  • Hur byggs organisationen för att alltid vara ”accountable”
  • Utbildning i organisationen; utbildning för ledning och chefer samt allmän utbildning till alla
Förkunskaper Allmänna kunskaper i PuL (gärna lite GDPR) och informationssäkerhet. Bra med projektledarkunskaper/ordning och reda.