Utbildning säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling

En ny säkerhetsskyddslag trädde i kraft den 1 april 2019. Säkerhetsskyddslagens bestämmelser har sedan dess skärpts vid ett flertal tillfällen och arbete pågår med ytterligare förstärkningar. Den 1 december 2021 infördes ytterligare förändringar av regelverket som bland annat innebär att säkerhetsskyddsavtal måste upprättas vid fler tillfällen.

Det nya regelverket omfattar betydligt fler verksamheter än tidigare däribland många privata aktörer och ställer högre krav på säkerhetsskydd, säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsskyddsbedömningar och lämplighetsprövningar. Dessutom ska verksamhetsutövare ingå säkerhetsskyddsavtal i fler situationer.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Säkerhetsskyddschefer, säkerhetsskyddsspecialister, upphandlare, inköpare, jurister och beslutsfattare inom statlig och privat verksamhet.

Kursens mål

Målet är att deltagarna ska få en förbättrad kunskap om de krav som säkerhetsskyddslagen ställer i samband med upphandling och ge en insikt i hur arbetet med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och verksamheter ska bedrivas.

Kännedom om det säkerhetspolitiska läget och djupare kunskap om begrepp som Sveriges säkerhet, säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsplan, säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning i samband med överlåtelser av verksamheter ska ge deltagarna en grund för att bedöma när djupare analyser av verksamheter kan behövas och när säkerhetsskyddad upphandling är påkallad.

Efter utbildningen ska deltagarna på en övergripande nivå kunna dra slutsatser om en verksamhet kan omfattas av säkerhetsskyddslagen och vilka krav som ställs viss upphandling som rör säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och verksamhet som omfattas av säkerhetsskydd.

Innehåll

Kursen ger en bakgrund och förklaring till det säkerhetspolitiska läget som utgör grunden till förändringen av och synen på begreppet Sveriges säkerhet och däri ingående verksamheter som rör Sveriges yttre säkerhet, Sveriges inre säkerhet, nationellt samhällsviktig verksamhet, Sveriges ekonomi och skadegenererande verksamhet.

Kursen ger en överblick av säkerhetsskyddslagstiftningen med tillhörande författningar samt beskriver processen för säkerhetsskyddad upphandling samt dess koppling till andra upphandlingsregelverk som lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling på försvars och säkerhetsområdet.

Begrepp så som säkerhetsskyddsanalys, säkerhetsskyddsplan, säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning berörs samt vilka länder som säkerhetskyddsklassificerade uppgifter får föras över till.  Kommande ändringar samt näraliggande lagstiftning och förslag berörs också.

Förkunskaper Inga särskilda förkunskapskrav krävs.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 15:00

Lärare
Andreas Dahlqvist

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr, Stockholm

Pris
7950

Övrigt

Begränsat antal platser. Lunch, fika, kursmaterial och kursintyg ingår.