Utbildning i hur man planerar en krisövning

Att öva är ett av de viktigaste pedagogiska verktygen för att stärka den egna förmågan att hantera olyckor, kriser eller höjd beredskap. Övningar erbjuder en trygg miljö för en tillämpad kompetensutveckling på både individuell och organisatorisk nivå som dessutom kan följas upp och utvärderas.

Förutom att det i lagar och förordningar ställs formella krav på att organisationer ska öva sin förmåga att hantera extraordinära händelser ger övningar som pedagogiskt verktyg en utomordentlig möjlighet att höja den egna ambitionsnivån avseende förmåga att lösa problem och utmaningar i sin organisation. Såsom man övar, tenderar man att spela sin match.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till säkerhetschefer, säkerhetssamordnare och beredskapssamordnare inom både offentlig och privat verksamhet eller till andra som har i uppdrag att planera eller beställa krisövningar.

Kursens mål

Målet med kursen är att du ska få en grundläggande förståelse för de förutsättningar som behöver beaktas för att antingen bygga och genomföra krisövningar själv, eller för att bli en bra beställare av krisövningar från en övningsleverantör.

Innehåll

Kursen ger grundläggande förståelse för de moment som ingår när man planerar en effektiv krisövning för att bäst effekt ska uppnås hos deltagarna och organisationen, oaktat om man vill planera övningarna själv eller om de ska beställas av externa aktörer.

De moment som ingår i kursen inkluderar kompetensinventering, val av format, scenariobyggande, inspel, övningsorganisering och övningsutvärdering.

Förkunskaper Inga särskilda förkunskapskrav krävs.