Utbildning Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi går under utbildningsdagen igenom viktiga delar i Dataskyddsförordningen och diskuterar vad dessa innebär rent praktiskt och vad de får för konsekvenser i er organisation. 

Den 4 maj 2016 publicerades EUs nya dataskyddsförordning (DSF) i EUs officiella tidning (EUT). Förordningen kommer att börja gälla den 25 maj 2018, vilket innebär att den nuvarande personuppgiftslagen kommer upphöra att gälla den 24 maj 2018 samt att en del annan nationell lagstiftning måste anpassas.

Vilka konsekvenser får dataskyddsförordningen för er hantering av personuppgifter?
Har ni idag kontroll och tydliga riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras? Om inte, så kanske dessa måste skapas eller uppdateras. Kan ni idag visa att ni har samtycke för behandling av personuppgifter enligt de ändamål som ni angivit? Har personuppgifter i er organisation rätt skydd? Vilka processer och rutiner behöver tas fram eller uppdateras för efterlevnad av den nya lagen?

Målgrupp

Målgruppen är personuppgiftsombud, säkerhetssamordnare, jurister, chefer och ledare, verksamhetsutvecklare och IT-chefer.

Kursens mål

Att ge en grund för GAP-analys inför arbetet med anpassning till den nya lagstiftningen i deltagarnas egna organisationer.

Innehåll

Vi går under utbildningsdagen igenom viktiga delar i Dataskyddsförordningen och diskuterar vad dessa innebär rent praktiskt och vad de får för konsekvenser i er organisation. Vi förutsätter aktiva deltagare och dialog så vi under utbildningen kan dokumentera diskussionerna och ge en grund för GAP-analys för deltagarnas egna organisationer.

Ett axplock ur innehållet:

  • Den registrerades rättigheter
  • Vad exakt innefattar “känsliga personuppgifter”?
  • Kraven på registeransvarig och registerutförare
  • Protection by design and default – vad innebär det?
  • Måste alla integritetsbrott rapporteras?
  • Årliga riskanalyser och Privacy Impact Assessment
  • Vad menas med rätten att bli bortglömd?
  • Aktivt samtycke, vad är det?
  • Överföring av personuppgifter till tredje land