Introduktion till säkerhetsskyddsanalys

Verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en säkerhetsskyddsanalys som syftar till att utreda behovet av säkerhetsskydd. Säkerhetsskyddsanalysen ska hållas uppdaterad.

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren tydliggöra vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas i en säkerhetsskyddsplan. Säkerhetsskyddsanalysen ska uppdateras vid behov, dock minst en gång vartannat år.

Vår utbildning beskriver säkerhetsskyddsanalysens ingående delar samt presenterar en rekommenderad arbetsmetodik baserad på beprövade metoder.

Utbildningen utgår ifrån säkerhetsskyddslagstiftningen samt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar avseende säkerhetsskyddsanalyser. Under utbildningen genomför vi succesivt och pedagogiskt en tillämpad säkerhetsskyddsanalys.

Företagsanpassad utbildning?
Vill ni ha en företagsspecifik utbildning har vi möjlighet att anpassa innehållet efter era förutsättningar och önskemål. Kontakta edu@certezza.net för offert.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer/roller inom både privat och offentlig verksamhet som antingen har ett särskilt ansvar för säkerhetsskyddet, såsom säkerhetschefer, säkerhetssamordnare eller där säkerhetsskyddsanalys ingår som del i verksamhetsansvaret.

Utbildningen vänder sig även till organisationer som ännu inte fullt ut etablerat sina roller men som enligt lag är skyldiga att genomföra en säkerhetsskyddsanalys samt hålla den uppdaterad.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att förstå och kunna skapa en kvalitativ säkerhetsskyddsanalys av god kvalitet som beskriver:

- Vad i verksamheten som har identifierats som skyddsvärt
- De sårbarheter och hot som föreligger mot det skyddsvärda
- De konsekvenser som angrepp kan resultera i och vilka parter som är berörda

Målet är även att klargöra hur en säkerhetsanalys lägger grunden för en dynamisk och effektiv hantering av såväl skadebegränsande som förebyggande säkerhetsåtgärder.

Innehåll

Utbildningen fokuserar på nedanstående delar vilka tillsammans bygger upp innehållet i en säkerhetsskyddsanalys:

  • Ansvar, intressenter och förutsättningar
  • Bedömning av skyddsvärde och skyddsvärda tillgångar
  • Bedömning av konsekvenser för verksamheten, samhället och Sverige
  • Bedömning av hot mot skyddsvärda tillgångar (personal, materiel, information, anläggningar och verksamhet)
  • Bedömning av sårbarheter hos skyddsvärda tillgångar (personal, materiel, information, anläggningar och verksamhet)
  • Analysera samband mellan sårbarheter och hot mot skyddsvärda tillgångar (personal, materiel, information, anläggningar och verksamhet) samt om/hur dessa kan begränsas
  • Hur den framtagna säkerhetsskyddsanalysen behöver kommuniceras och förvaltas samt vilka de efterföljande stegen är
Förkunskaper Inga formella krav men det är bra om du har en grundläggande förståelse för säkerhetsskyddsområdet.

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 15:00

Lärare
Andreas Dahlqvist

Kurslokal

Certezzas lokaler på Kornhamnstorg 61, 1 tr. Stockholm

Pris
7 950 kr

Övrigt

Begränsat antal platser. Lunch, fika, kursmaterial och kursintyg ingår.