Grundläggande säkerhetsskyddsanalys

Säkerhetsskyddsanalys innebär att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vad som i övrigt behöver ett säkerhetsskydd ska identifieras. Vilka delar av verksamheten som är skyddsvärda med hänsyn till Sveriges säkerhet samt vilka hot och sårbarheter som finns kopplade till detta skyddsvärde ska också identifieras.
Säkerhetsskyddsanalysen ska även innehålla en bedömning av vilka säkerhetsskyddsåtgärder som är nödvändiga. Analysen ska hållas uppdaterad.

Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) 2kap 1§

Utbildning Grundläggande säkerhetsskyddsanalys beskriver Säkerhetsskyddsanalysens ingående delar samt rekommenderad arbetsmetodik baserad på beprövade metoder.

Utbildningen utgår ifrån Säkerhetsskyddslagstiftningen samt Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar avseende innebörd och omfattning hos en effektiv säkerhetsskyddsanalys.
Under utbildningen byggs en säkerhetsskyddsanalys successivt upp genom tillämpade (men verklighetsnära) moment.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till personer/roller inom både privat och offentlig verksamhet som antingen har ett särskilt ansvar för säkerhetsskyddet, såsom säkerhetschefer, säkerhetssamordnare eller där säkerhetsskyddsanalys ingår som del i verksamhetsansvaret.
Utbildningen vänder sig även till organisationer som ännu inte fullt ut etablerat sina roller men som enligt lag är skyldiga att genomföra en säkerhetsskyddsanalys samt hålla den uppdaterad.

Kursens mål

Målet med utbildningen är att förstå och kunna skapa en kvalitativ säkerhetsskyddsanalys av god kvalitet som beskriver:

- Vad i verksamheten som har identifierats som skyddsvärt
- De sårbarheter och hot som föreligger mot det skyddsvärda
- De konsekvenser som angrepp kan resultera i och vilka parter som är berörda

Målet är även att klargöra hur en säkerhetsanalys lägger grunden för en dynamisk och effektiv hantering av såväl skadebegränsande som förebyggande säkerhetsåtgärder.

Innehåll

Utbildningen fokuserar på nedanstående delar vilka tillsammans bygger upp innehållet i en säkerhetsskyddsanalys:

  • Ansvar, intressenter och förutsättningar
  • Bedömning av skyddsvärde och skyddsvärda tillgångar
  • Bedömning av konsekvenser för verksamheten, samhället och Sverige
  • Bedömning av hot mot skyddsvärda tillgångar (personal, materiel, information, anläggningar och verksamhet)
  • Bedömning av sårbarheter hos skyddsvärda tillgångar (personal, materiel, information, anläggningar och verksamhet)
  • Analysera samband mellan sårbarheter och hot mot skyddsvärda tillgångar (personal, materiel, information, anläggningar och verksamhet) samt om/hur dessa kan begränsas
  • Hur den framtagna säkerhetsskyddsanalysen behöver kommuniceras och förvaltas samt vilka de efterföljande stegen är
Förkunskaper Rekommenderade förkunskaper motsvarande grundutbildningen "Säkerhetsskydd för beslutsfattare".

Kursansvariga

Kursinfo

Kurstillfällen
Efter överenskommelse med kund. För intresseanmälan kontakta edu@certezza.net

Kursperiod
9:00 - 16:00

Lärare
Greger Westberg

Kurslokal

Utbildningen hålls på plats ute hos kund.

Pris
Pris efter offertförfrågan. Kontakta sales@certezza.net.

Övrigt

Utbildningen hålls kundspecifik och anpassas efter kundens önskemål.