Ledningssystem för Informationssäkerhet

Genom att upprätta ett Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS) stödjer man organisationen i alla dess prioriterade processer där viktig information hanteras och behandlas.

Fördelen med att upprätta ett LIS

Genom ett LIS stödjer man organisationen i prioriterade processer där viktig information hanteras och behandlas. Kvalitet och säkerhet hålls på en jämn önskad nivå. Detta ger verksamheten trygghet och kontinuitet där informationen bibehålls, är korrekt, hanteras enligt önskemål (informationsklassning) och framför allt bidrar till ett bra affärsklimat.

  •  Säkerställer affärskontinuitet vid katastrofer.
  •  Minskar kostnader och tid för säkerhetsrelaterade incidenter.
  •  Ger möjlighet att leva upp till externa krav som t.ex. lagar, förordningar och föreskrifter
  •  Ökar medvetenhet och spårbarhet kring säkerhetsfrågor

Hur stort är då initiativet och vad krävs av den egna organisationen?

Det är fullt möjligt att stegvis upprätta och införa ett LIS med avgränsade insatser av både interna respektive externa resurser. Genom att ta första steget och adressera området informationssäkerhet är det möjligt att värdera olika informationstillgångars betydelse för verksamhetens strategi och successivt skapa en riskmedvetenhet i organisationen. Den fortsatta processen adderar ett direkt värde i organisationens kontinuerliga kvalitetsprocess.

”Informationshanteringen i samhället blir ständigt alltmer omfattande och komplex. Det skapas och lagras mycket stora informationsmängder idag. 2010 var världens skapade eller kopierade datavolym drygt 1 ZB stor. Det motsvarar närmare 150 GB – eller drygt 200 fullmatade CD-skivor – per människa på jorden. Ökningstakten är i storleksordningen 40 till 50 procent per år. Den snabba teknikutvecklingen har gjort det möjligt att lagra hela dokumentsamlingar på en liten minnessticka som går att stoppa i fickan.”  (Trendrapport – Samhällets Informationssäkerhet 2012, MSB)

Certezza har resurserna, kunskapen och metoder för att bistå en verksamhet vid upprättandet av LIS.

Certezza har resurserna, kunskapen, metoder och erfarenheter för att bistå en verksamhet vid upprättandet av LISCertezza kan ta ansvar för upprättandet av en policy, genomföra kravutredningar, genomföra och dokumentera riskanalyser, utbilda och skapa medvetenhet samt bistå ledning med coachning och stöd.

Certezza rekommenderar MSB’s metodstöd för implementering av informationssäkerhet enligt ISO 27000-serien/LIS.

Kontakta Certezza via sales@certezza.net för mer information!

Ledningssystem för Informationssäkerhet erbjuds inom dessa kompetensområden: