Tillsynen på säkerhetsskyddsområdet ska ses över

2024-02-16

Regeringen ger tillsynsmyndigheterna på säkerhetsskyddsområdet i uppdrag att redovisa hur tillsynsarbetet har bedrivits under perioden 2021–2023. Syftet är att säkerställa att tillsynen är fungerande och effektiv.

Säkerhetsskydd handlar om skyddet för Sveriges mest skyddsvärda verksamheter. Säkerhetsskyddslagstiftningen har förstärkts de senaste åren och ställer höga krav på verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet och hanterar skyddsvärd information. Detta, i kombination med det ökande hotet från bland annat statliga aktörer, gör det angeläget att den tillsyn som bedrivs på området är fungerande och effektiv.

Tillsynsmyndigheterna:

  • Affärsverket svenska kraftnät,
  • Finansinspektionen,
  • Försvarets materielverk,
  • Försvarsmakten,
  • Länsstyrelserna i Norrbottens, Skåne, Stockholms och Västra Götalands län,
  • Post- och telestyrelsen,
  • Statens energimyndighet,
  • Strålsäkerhetsmyndigheten,
  • Säkerhetspolisen, och
  • Transportstyrelsen

får därför i uppdrag att bland annat redovisa hur många tillsynsaktiviteter som inletts, hur myndigheterna arbetat med sitt vägledande uppdrag och i vilken omfattning myndigheterna har använt sina undersöknings- och ingripandemöjligheter. I uppdraget ingår också att redogöra för vilka eventuella problem som identifierats i tillsynsarbetet och vid behov lämna förslag på åtgärder.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2024.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2024/02/tillsynen-pa-sakerhetsskyddsomradet-ska-ses-over/