Mångfaldsregel

Certezzas verksamhet präglas av uppfattningen att alla har och ska tillförsäkras lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck. Detta återspeglas i vår dagliga verksamhet och vid rekryteringar. Vår målsättning är att alla ska känna sig trygga i vår miljö. Det är viktigt för oss att aktivt motverka alla former av trakasserier, oavsett skäl. I rekryteringsarbetet är vi måna om att uppmuntra ansökningar från personer med olika bakgrunder.

Trakasserier och kränkningar är en form av maktmissbruk som vi aldrig kommer att acceptera i organisationen. Vi tror på ett aktivt handlande när det gäller att eliminera diskriminering.

Vår mångfaldsregel ska säkerställa att alla, såväl medarbetare som konsulter, kunder och leverantörer, blir positivt bemötta i vår organisation genom att skapa normer som uppmuntrar till ett vänligt och respekterande klimat.