Ökad trygghet för visselblåsare (SOU 2020:38)

2021-04-15
Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss om genomförandet av EU:s visselblåsardirektiv. Förslaget innebär att skyddet för den som larmar om missförhållanden på sin arbetsplats förstärks ytterligare. 

 

Det ska bli tydligare för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa, både internt och externt.  Regeringen föreslår därför att det införs kanaler för rapportering av missförhållanden. Verksamheter med minst 50 arbetstagare ska bli skyldiga att införa interna rapporteringskanaler så att arbetstagare kan slå larm.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202038/