Strategi

Utöver att varje kompetensområde har en spännvidd mellan teknisk och strategisk rådgivning inom sin specialitet, har Certezza en grupp som enbart arbetar med strategiska frågor.

Det som skiljer kompetensområde Strategi från övriga kompetensområden är att de strategiska frågorna som hanteras ännu inte hör hemma i övriga kompetensområde. Ofta är det banbrytande frågor som hanteras vilka på sikt leder till att ett nytt kompetensområde etableras. Ökade krav på kryptografisk nyckelkvalité och ökad efterfrågan på rådgivning inom regulatoriska- som compliancerelateradekrav är exemplen som lett till att nya kompetensområden etablerats.

Certezzas strateger arbetar tillsammans med våra kunder med nya banbrytande utmaningar. På samma sätt ansvarar och arbetar vi för den övergripande utvecklingen av Certezza. På detta sätt garanteras att Certezza ständigt ligger i den yttersta framkanten samtidigt som kompetens såväl breddas som fördjupas.

Certezza strävar efter att ständigt ligger i framkant avseende IT – och informationsäkerhet.

Kontakta Certezzas strateger när du står för en utmaning du har svårt att precisera eller kanalisera. Vi har en lång rad av banbrytande exempel såsom mycket tidiga reviwer av DNSSEC och HSM som etablering och tillämpning av tillitsramverk. Det är med andra ord ingen slump att vi funnits med i bakgrunden bakom i princip varje sammanhang där höga krav på tillit ska etableras i grundläggande infrastruktur som DNS och identitetsfedererng. Självklart starkt präglat av vår öppna och inkluderande hållning för att garantera långsiktighet, hållbarhet och robusthet.

  • Ledningssystem för Informationssäkerhet

    Informationssäkerhet möjliggör att information i alla dess former, finns tillgänglig när den behövs, är korrekt, är avgränsad för obehörigas tillgång och att händelser i informationsbehandlingen kan spåras.

  • Informationssäkerhet

    Inom området informationssäkerhet säkerställs att information, oavsett dess plats, art eller form hanteras i enlighet med dess skyddsvärde.