Ingen säkerhetsskyddsanalys – Sanktionsavgift på 2,5 Mkr

2024-01-10
Säkerhetspolisen har gjort en tillsyn mot Stockholms tingsrätt (tingsrätten). Säkerhetspolisen konstaterade att tingsrätten saknade en säkerhetsskyddsanalys, Säkerhetspolisen beslutade om sanktionsavgift på 7 miljoner kronor. Stockholms tingsrätt överklagade och i en dom från Förvaltningsrätten i Stockholm (förvaltningsrätten) den 21 december fastställdes sanktionsavgiften till 2 500 000 kr.

Säkerhetspolisen beslutade den 16 januari 2023 att dels förelägga tingsrätten att utan dröjsmål vidta vissa åtgärder i enlighet säkerhetsskyddslagen (2018:585), dels ta ut en sanktionsavgift om 7 000 000 kr enligt 7 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen. Som skäl för beslutet i den del som avser sanktionsavgiften angavs i huvudsak att tingsrätten har åsidosatt skyldigheten att utreda och dokumentera behovet av säkerhetsskydd i en säkerhetskyddsanalys.

Tingsrätten överklagade beslutet i den del det avser sanktionsavgift och yrkade i första hand att förvaltningsrätten skulle undanröja sanktionsavgiften. I andra hand att förvaltningsrätten skulle bestämma sanktionsavgiften till ett väsentligt lägre belopp.

Förvaltningsrätten konstaterade att det i målet är utrett och ostridigt att tingsrätten vid tidpunkten för Säkerhetspolisens tillsyn inte hade en sådan säkerhetsskyddsanalys som krävs enligt säkerhetsskyddslagen. Det var därmed klarlagt att tingsrätten hade åsidosatt sina skyldigheter enligt 2 kap. 1 § första stycket säkerhetsskyddslagen och att en sanktionsavgift kan komma i fråga. Förvaltningsrätten ansåg i likhet med Säkerhetspolisen att det
utan en sådan analys är svårt att avgöra om de säkerhetsåtgärder som en verksamhetsutövare vidtagit ger ett heltäckande säkerhetsskydd. Förvaltningsrätten delar därmed uppfattningen att det har uppstått en sårbarhet genom tingsrättens underlåtenhet att upprätta en säkerhetsskyddsanalys och att denna sårbarhet skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet och att det finns skäl att besluta om en sanktionsavgift.

En sanktionsavgift ska enligt 7 kap. 4 § säkerhetsskyddslagen för en statlig myndighet, kommun eller region bestämmas till lägst 25 000 kr och högst 10 000 000 kr. Eftersom tingsrätten är en statlig myndighet har Säkerhetspolisen haft en möjlighet att besluta om en sanktionsavgift inom detta intervall. Vid bestämningen av sanktionsavgiftens storlek ska enligt 7 kap. 5 § säkerhetsskyddslagen särskild hänsyn tas till de omständigheter som anges i
3 § och till den vinst som den avgiftsskyldige gjort till följd av överträdelsen. Den övre halvan av beloppsintervallet bör endast komma i fråga för mycket allvarliga överträdelser (prop. 2020/21:194 s. 106).

Av utredningen framgår att tingsrätten har haft en fastställd rutin för sitt säkerhetsskyddsarbete. Det framgår även att tingsrätten rent faktiskt har vidtagit en rad åtgärder och arbetat aktivt för att säkerställa ett högt och adekvat säkerhetsskydd för de delar av verksamheten där så bedömts påkallat (jfr Kammarrätten i Stockholms dom den 31 maj 2023 i mål nr 7209-22). Säkerhetspolisen anser att den aktuella överträdelsen, även med beaktande av att ett antal säkerhetshöjande åtgärder har vidtagits, är att betrakta som mycket allvarlig med hänsyn till den sårbarhet som har uppstått för Sveriges säkerhet. Förvaltningsrätten ansåg dock att Säkerhetspolisen inte har förmått visa att sårbarheten når upp till den av Säkerhetspolisen påstådda nivån. Förvaltningsrätten ansåg också att det inte har framkommit annat än att tingsrätten sedan bristen uppmärksammats har arbetat aktivt för att åtgärda den konstaterade bristen. Enligt förvaltningsrättens mening ger utredningen  inte stöd för att den sanktionsgrundade överträdelsen har gjorts med uppsåt, utan tingsrätten får snarare anses ha varit oaktsam. Mot bakgrund av det ovan anförda ansåg förvaltningsrätten att den aktuella överträdelsen inte kan anses så pass allvarlig att sanktionsavgiften ska ligga i den övre halvan av beloppsintervallet.

Domen har inte vunnit laga kraft än och Säkerhetspolisen överväger om domen ska överklagas

När staten tar ut en sanktionsavgift från sig själv på detta sätt tas pengarna från den betalande myndighetens anslag (Prop. 2023/24:1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, avsnitt 2.9.5) som fördelats till tingsrätten av Domstolsverket och förs över som en intäkt till konto 2714 Sanktionsavgifter m.m. till statens inkomster. (Kontogrupp  2700 avser inkomster till staten i form av böter m.m.). https://www.esv.se/utfall-och-prognos/utfall-for-statens-budget/inkomster/

Läs mer om domen HÄR