Införande av statlig e-legitimation

2022-12-30
Myndigheten för digital förvaltning har fått i uppdrag att föreslå hur en statlig e-legitimation kan utformas (I2022/01335).

Enligt uppdraget ska myndigheten säkerställa att den nationella e-legitimationslösningen utformas på ett sådant sätt att så många som möjligt kan använda lösningen. Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2023. I förslaget ska myndigheten även beakta EU-kommissionens förslag till förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 910/2014 av den 24 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG (eIDAS-förordningen).

Enligt förslaget från EU-kommissionen ska varje medlemsstat anmäla en e-legitimation på högsta tillitsnivå enligt ett speciellt förfarande samt utfärda minst en digital identitetsplånbok på högsta tillitsnivå. Digitala identitetsplånböckerna möjliggör för användare att lagra, dela och kombinera personidentifieringsuppgifter och attribut från intyg för att kunna autentisera sig mot elektroniska tjänster.

Regeringen kommer under våren 2023 att ta ställning till det förslag om statlig e-legitimation som Myndigheten för digital förvaltning redovisar.   Regeringen kommer under våren 2023 också att leda förhandlingsarbetet i eIDAS-förhandlingen, i och med att Sverige då kommer att vara ordförande i Europeiska unionens råd.

Läs mer HÄR