Grönt ljus från lagrådet om hemlig dataavläsning

2020-02-20
Enligt Lagrådets mening krävs för att förslagen ska kunna godtas att det finns ett så starkt behov av hemlig dataavläsning att det som står att vinna med åtgärden är proportionerligt i förhållande till intrånget i enskildas integritet och riskerna för informationssäkerheten.


Det innebär att hemlig dataavläsning endast bör få användas vid allvarlig brottslighet och när andra mindre ingripande tvångsmedel inte är möjliga att använda eller inte är tillräckliga. Vidare måste villkoren för användning av hemlig dataavläsning vara så tydliga att risken för en extensiv tillämpning eller missbruk minimeras. Användningen av tvångsmedlet måste även kringgärdas av betryggande tillstånds- och procedurregler samt rättssäkerhetsgarantier. Därutöver ska det finnas en effektiv tillsyn och efterhandskontroll.

Läs mer HÄR