Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation.

2019-10-25
Promemoria från regeringen. Det är 752 sidor läsning som kittlar den säkerhetsmedvetne.

I promemorian föreslås en ny lag som ersätter den nuvarande lagen om elektronisk kommunikation. Den nya lagen genomför EU:s direktiv om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation. Lagen syftar till att enskilda och myndigheter ska få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer för alla när det gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris, kvalitet och kapacitet

Läs hela promemorian HÄR