Första svenska GDPR-granskningen klar

2018-10-23
Datainspektionen har undersökt om drygt 400 företag och myndigheter har utsett ett dataskyddsombud. Granskningen visar stora brister hos de företag och myndigheter som valts ut för kontroll.

Enligt dataskyddsförordningen, GDPR, är alla myndigheter och även vissa företag skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Ombudet ska kontrollera att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument om dataskyddsfrågor och informera och ge råd internt.

Är ni ett av de företag eller myndighet som ännu ej utsett ett dataskyddsombud? 

Certezza erbjuder en tjänst där vi går in med ett dataskyddsombud för att under en tid bistå med antingen ett utvecklingsarbete som ska leda fram till att er organisation möter de lagkrav som Dataskyddsförordningen ställer, eller att leda det förvaltningsarbete som krävs för att er organisation ska bibehålla det dataskydd som ni redan byggt upp.

Den här rollen innebär att ni får en person som är dedikerad i sitt uppdrag  ta ansvar för dataskyddet hos er.

  • Löpande kontroller av att dataskyddet fortfarande är aktivt i förtecknade tillgångar.
  • Det kan innebära information ut i hela organisationen om skyldigheter enligt förordningen och att utbilda viss personal.
  • Rollen kommer arbeta nära personuppgiftsansvarig och ev personuppgiftsbiträden och vara ett stöd i deras arbete.

Rollen kommer ta ansvar för kontakter med tillsynsmyndigheter när det behövs och sköta rapportering av dataskyddet till er organisations ledning.

I rollen ligger att ge råd och stöd när ni utvecklar befintliga informationssystem som innehåller skyddsvärd information, avvecklar gamla system och att bistå vid kravställning på nya informationssystem som ska införas i er organisation.

Råd och stöd kan också ges vid större infrastrukturella förändringar eller vid in- eller outsourcing av t ex driftstjänster.

För mer information, kontakta sales@certezza.net