Förlängd utredningstid för CER-direktivet

2024-01-16
Den 23 februari 2023 gav regeringen i uppdrag till en särskild utredare att utreda vilka åtgärder som krävs med anledning av Sveriges genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft (Fö 2023:01). Enligt kommittédirektiven som gavs i februari 2023 ska utredaren bland annat:

 

  • föreslå hur identifieringen av och krav på entiteter som omfattas av NIS2-direktivet respektive CER-direktivet ska regleras,
  • föreslå hur rollfördelningen mellan svenska myndigheter ska se ut med avseende på de olika uppgifter och ansvarsområden som föreskrivs i NIS2-direktivet och CER-direktivet,
  • analysera hur den nya regleringen ska fungera vid sidan av säkerhetsskyddsregleringen och föreslå de ändringar som behövs för att uppnå en mer sammanhållen systematik mellan regelverken,
  • ta ställning till om det behövs ett starkare och mer omfattande sekretesskydd för uppgifter som kan komma att behandlas enligt direktiven, och
  • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Slutredovisning skulle ske senast den 23 februari 2024.

Den 11 januari beslutade regeringen att ge tilläggsdirektiv till utredningen (Fö 2024/00055).

Utredningstiden förlängs för de delar av de ursprungliga direktiven som avser att:

  • föreslå hur CER-direktivet ska genomföras och frågor gemensamma för NIS2- och CER-direktiven i de ursprungliga kommittédirektiven i den mån de är hänförliga till genomförandet av CER-direktivet eller i övrigt syftar till att uppnå en sammanhängande reglering,
  • analysera hur den nya regleringen ska fungera vid sidan av säkerhetsskyddsregleringen och föreslå ändringar som behövs för att uppnå en sammanhållen systematik mellan regelverken, särskilt vad gäller tillsynsmyndigheternas befogenheter och sanktionsavgifternas storlek,
  • ta ställning till om bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen innebär ett tillräckligt skydd för sådana uppgifter som kan komma att behandlas enligt direktiven, och
  •  i anslutning till dessa frågor lämna nödvändiga författningsförslag.

Redovisningen i dessa delar ska ske senast den 16 september 2024.

För de delar av uppdraget som avser att förslå hur NIS2-direktivet ska genomföras och frågor som är gemensamma för NIS2- och CER-direktiveten i det ursprungliga kommittédirektivet gäller det ursprungliga redovisningsdatumet 23 februari 2024, i den mån de är hänförliga till genomförandet av NIS2-direktivet.

Tillaggsdirektiv_Fo2024_00055