En teknikneutral grundlagsbestämmelse för regeringsbeslut (SOU 2021:13)

2021-03-24
Regeringen beslutade den 14maj 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att undersöka förutsättningarna för att använda elektroniska underskrifter på handlingar med regeringsbeslut som ska expedieras (dir.2020:55).

 

Utredningen har gjort bedömningen att bestämmelsen i 7kap. 7§ regeringsformen innebär att regeringsbeslut som ska expedieras måste skrivas under med penna på papper för att bli gällande.
I betänkandet som nu lämnas över till regeringen ges förslag till ändringar som syftar till att göra bestämmelsen teknikneutral. Ändringarna innebär att regeringsbeslut som ska expedieras kan, utöver med underskrift med penna på papper, bli gällande även med elektroniska underskrifter och andra förfaranden under förutsättning att höga krav på säkerhet uppfylls.

Föreslagna tillägg till 7kap. 7§ regeringsformen:

“…skrivas under eller bekräftas av statsministern…”

“Ett beslut får skrivas under med elektronisk underskrift eller bekräftas med annat förfarande som uppfyller höga krav på säkerhet.”

Källa: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/03/sou-202113/