Elektroniska underskrifter – nyckeln till digitalisering

Elektroniska underskrifter, också kallat e-underskrifter, anser många vara nyckeln till digitalisering - även vi på Certezza.

Certezzas experter är framstående och drivande på området och har mångårig erfarenhet av utredningar, upphandlingar, införande, support och utbildning.

Utredningar

Vanligtvis inleds arbetet med förstudie som genomförs innefattande en nulägesanalys och en behovsanalys:

 • I nulägesanalysen tittar vi på de- olika lösningar som uppdragsgivaren använder för elektroniska underskrifter idag och utvärderar på vilken kvalitetsnivå de producerade e-underskrifterna ligger, samt om det kan anses vara en tillräcklig säkerhetsnivå för ändamålet.
 • I behovsanalysen identifierar vi vilka processer där elektroniska underskrifter används idag eller där verksamheten ser ett behov av att introducera elektroniska underskrifter.

Utifrån resultatet av förstudien går vi vidare med följande steg:

 • Utredning av behov av elektroniska underskrifter där vi utreder för varje identifierad process från behovsanalysen om det finns juridiska krav på en elektronisk underskrift i detta fall och i så fall på vilken nivå denna behöver vara.
  • För de processer där juridiska krav inte förefaller relevanta tittar vi på om det finns andra skäl att ändå inkludera en elektronisk underskrift i flödet. Vi redogör även för när en annan lösning som till exempel en e-stämpel eller ett systemstöd med säker inloggning kan vara aktuellt.
 • Livscykelhantering av elektroniska underskrifter: För att vi framgångsrikt ska hantera elektroniska underskrifter i en organisation är det vitalt att de tekniska verktygen kombineras med fungerande verksamhetsprocesser och en genomtänkt livscykelhantering från start (skapande av dokument) till slut (arkivering). Detta för att underskriftens värde ska bevaras. Vi utreder vilka förändringar som behöver göras för att etablera en hållbar livscykelhantering för elektroniska underskrifter, till exempel en organisationsövergripande lösning för elektroniska underskrifter, rutiner kring dokumentformat och hur arkivering av elektroniska underskrifter bör hanteras.

Granskningar

För organisationer som planerar att uppgradera sin e-underskriftslösning till en nivå där underskriftscertifikaten är utfärdade av en kvalificerad betrodd utfärdare (QTSP, qualified trust service provider) bistår vi med:

 • granskning av kundens nuvarande underskriftslösning
 • granskning av förutsättningar och krav för:
  • att införa underskriftscertifikat som ges ut av en existerande och etablerad utfärdare
  • att organisationen själv ska kunna bli en kvalificerad utfärdare av kvalificerade underskriftscertifikat

Upphandlingar

I samband med upphandling av elektroniska underskrifter bistår vi med projektledning, rådgivning och kvalificering av anbud.

Vi ger rekommendationer och kravställning på elektroniska underskrifter, utreder kring lagkrav av e-underskrifter, val av juridisk metod för val av nivå på underskrift samt mappar organisationens kartlagda användarscenarier och handlingstyper mot rekommenderad lägstanivå på e-underskrifter.

Vid RFI bistår vi vid uppställande av kriterier och kravställning samt med validering av inkomna svar.

Vid upphandling bistår vi vid uppställande av kriterier och kravställning samt genomgång av inkomna anbud.

Införande

Att införa elektroniska underskrifter i en organisation kan vara utmanande på många sätt. Inte bara ska medarbetarna förstå innebörden av en elektronisk underskrift utan organisationen behöver även knyta verksamhetssystemen till underskriftsprocesserna. Det tekniska införandet kan även det innebära vissa utmaningar beroende på vilken teknisk miljö organisationen har och kan komma att behöva förändra. Vi löser även de tekniska utmaningarna med vår långa erfarenhet av den här typen av uppdrag. Certezza hjälper till med sakkunnig rådgivning och projektledning från den första spirande tanken på en elektronisk underskrift till ett färdigt system

Support

För organisationer som ska införa eller har infört elektroniska underskrifter erbjuder vi support i form av användarhjälp, felsökning, processhantering och uppföljning.

Utbildning

Vi genomför utbildningar i elektroniska underskrifter både i större sammanhang i form av föreläsningar men också med kundanpassade utbildningar. Utbildningarna finns både på en övergripande men också mer djupgående nivå.

Kontakt sales@certezza.net