Din bils fordonsidentitetsnummer (Vehicle Identity Number, VIN) är en personuppgift om dig.

2023-11-10
I ett färskt avgörande konstaterar EU-domstolen att direktiv 1999/37 ställer krav på att VIN ska anges i registreringsbeviset för ett fordon, tillsammans med namnet av och adressen till innehavaren av detta registreringsbevis. Dessutom kan en fysisk person anges i registreringsbeviset som fordonets ägare eller som en person som får bruka fordonet i annan rättslig egenskap än ägare. VIN är därför en personuppgift om den fysiska person som anges i samma registreringsbevis. (C-319/22).

I det nyligen avgjorda rättsfallet om VIN (eller chassinummer) handlade det om regulatoriska krav på att tillhandahålla Omborddiagnos (OBD)-information och information om reparation och underhåll av fordon till oberoende aktörer.

OBD-information och information om reparation och underhåll av fordon ska tillhandahållas på tillverkarnas webbplatser i ett standardiserat format, eller om detta inte är möjligt på grund av informationens art i något annat lämpligt format. När det gäller andra oberoende aktörer än verkstäder ska informationen även presenteras i ett maskinläsbart format som kan behandlas elektroniskt med allmänt tillgängliga informationstekniska verktyg och programvaror, och som gör det möjligt för oberoende aktörer att utföra sina uppgifter inom ramen för sin affärsverksamhet i leveranskedjan på eftermarknaden. I bilagan till förordning 2018/858 anges att Information om alla delar av fordonet, enligt identifiering genom (fordonsidentifieringsnummer, VIN) och eventuella ytterligare kriterier, t.ex. hjulbas, motorstyrka, utförande eller tillbehör, som monterats av tillverkaren och som kan ersättas av reservdelar som tillverkaren tillhandahåller sina auktoriserade återförsäljare och verkstäder eller tredje part genom en hänvisning till originaldelarnas nummer, ska finnas tillgänglig, i form av maskinläsbara dataset som kan behandlas elektroniskt, i en databas som ska vara lättåtkomlig för oberoende aktörer. Domstolen konstaterar att den rättsliga grunden för att tillhandahålla personuppgifterna i form av VIN-nummer är en rättslig förpliktelse.

Ett annat liknande avgörande har konstaterat att dynamiska IP-nummer är personuppgifter.  När en leverantör av elektroniska informations- eller kommunikationstjänster förfogar över hjälpmedel som rimligen kan komma att användas för att med hjälp av andra personer – närmare bestämt den behöriga myndigheten och internetleverantören – identifiera den registrerade på grundval av en lagrad IP-adress.

En dynamisk IP-adress som en leverantör av elektroniska informations- eller kommunikationstjänster registrerar i samband med att en person besöker en webbplats som nämnda leverantör gör tillgänglig för allmänheten utgör en personuppgift enligt datasskyddsförordningen i förhållande till leverantören, när denne förfogar över lagliga medel som gör det möjligt för vederbörande att identifiera den registrerade med hjälp av de ytterligare upplysningar som den registrerades internetleverantör förfogar över, (C-582/14, stycke 49).