Digitala nationella prov – teknisk anslutning till provtjänst

2024-04-25
Med start hösten 2024 kommer nationella prov i skolan att börja genomföras digitalt. De digitala nationella proven (DNP) kommer initialt att hållas för begränsade kurser och årskurser för att på sikt innefatta samtliga nationella prov1. Redan nu under våren 2024 (21/3 - 24/5) finns det möjlighet att testa ett provgenomförande inklusive hela processen med att överföra användaruppgifter, testa inloggning och genomföra ett övningsprov i provplattformen. Därutöver kommer det att finnas möjlighet att använda digitalt bedömningsstöd för proven i årskurs 6: biologi, fysik, kemi, samhällskunskap. Det är inte obligatoriskt att använda det digitala bedömningsstödet den här terminen men även det är ett bra tillfälle att testa på de nya flödena, både tekniskt och för de lärare som ska arbeta i Skolverkets provtjänst framgent. Först ut hösten 2024 är proven för gymnasieskolan i engelska 5, engelska 6, svenska 3/svenska som andraspråk 3. Proven kommer att genomföras via en provtjänst som Skolverket tillhandahåller.

Figur 1 – Tidslinje för införandet av digitala nationella prov i grundskola och gymnasium.

 

Tekniska förutsättningar – Certezza hjälper er!

För att kunna genomföra de digitala nationella proven behöver en skolhuvudman förbereda bland annat följande tekniska aspekter:

 • Skaffa en teknisk lösning för att kunna överföra användaruppgifter till Skolverkets provtjänst
 • Skaffa en teknisk lösning för federerad inloggning i Skolverkets provplattform
 • Skaffa e-legitimation för skolpersonal för inloggning i Skolverkets provplattform

Vi på Certezza har lång erfarenhet av att stötta flera olika kundsegment och i synnerhet offentlig sektor med hantering av produkter och tjänster som möjliggör ovanstående punkter. Vi hjälper mer än gärna till i alla steg och att reda ut alla begrepp, möjliga tillvägagångssätt, implementationer och tester av följande aspekter nedan.

Överföring av användaruppgifter (provisionering)

 • För att kunna använda Skolverkets provtjänst krävs att man har en teknisk lösning för att kunna överföra användaruppgifter till provtjänsten för den personal och de elever som ska kunna logga in i tjänsten. Detta kallas även för provisionering av användaruppgifter.
 • Den rekommenderade lösningen är att nyttja automation via API:er för att kontinuerligt kunna uppdatera skolverket om förändringar i klassammansättningar, byte av lärare etc.
 • Ett reservförfarande med s.k. filinläsning finns också tillgängligt men innebär en större administrativ börda på skolpersonal.

Autentisering

 • För skolpersonal (ink. lärare) så krävs en e-legitimation på lägst tillitsnivå 2, godkänd enligt ramverket för svensk e-legitimation från Myndigheten för digital förvaltning (Digg), för att få åtkomst till provtjänsten
 • För elever finns inget krav på e-legitimation utan det är upp till respektive huvudman hur man säkerställer att eleven loggar in med rätt identitet (se mer under identitetsbegrepp)
 • Inloggningen ska ske federerat via någon av federationsdeltagarna i interfederationen FIDUS, t.ex. Skolfederation

Identitetsbegrepp

 • Alla som ska logga in i provtjänsten behöver ha en unik användaridentitet som kallas för eduPersonPrincipalName (oftast förkortad EPPN) som är en del av svensk standard SS 12000:2020.
 • Utformningen av EPPN ska följa detta format: uniktID@huvudman.se (Observera att ‘uniktID’ ska vara en pseudonym som inte direkt går att härleda till en fysisk individ).
 • Viktigt är att detta unika ID även ska vara unikt under hela läsåret
 • Det finns olika sätt att åstadkomma detta EPPN. Antingen kan man skapa det som ett nytt separat ID i sitt elev- och personalregister, användarkatalog eller så kan man sätta samman flera existerande värden i användarregistret eller katalogen för att uppnå det.

Intygsutfärdare (IdP)

 • Identitetsfederationen FIDUS baseras på protokollet SAML v2.0, för att korrekt kunna förmedla information om autentiserade användare krävs en IdP som stödjer SAML v2.0.
 • Både Microsoft och Google har ett visst begränsat stöd för SAML v2.0 via produkterna ADFS respektive Google IdP, men både Skolfederation och Certezza rekommenderar att komplettera dessa eller välja annan produkt för IdP då de på grund av sina brister inte kommer att fungera fullt ut i identitetsfederationen FIDUS.
 • Det finns många alternativ när det kommer till IdP-produkter och -tjänster som kan användas antingen fristående eller i kombination med en IdP från ovan nämnda leverantörer.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har funderingar kring något eller flera av dessa områden så kan vi tillsammans titta på hur vi ska hjälpa er. Kontakta oss på sales@certezza.net