Datainspektionens första sanktionsavgift – mot gymnasieskola

2019-08-21

En gymnasieskola i Skellefteå har på prov använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro på lektionerna. Försöket har pågått under tre veckor och berört 22 elever. Datainspektionen har granskat användningen och konstaterar att gymnasienämnden i Skellefteå har hanterat känsliga personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen. Sanktionsavgiften är 200 000 kronor.

Ansiktsigenkänningen som har skett i det aktuella fallet har inneburit att närvarokontrollen har skett genom att biometriska personuppgifter om barn har behandlats för att entydigt identifiera dessa. Gymnasienämnden i Skellefteå har utan framgång försökt använda den lagliga grunden samtycke för  behandlingen. Datainspektionen har invänt att samtycke inte kan utgöra en laglig grund eftersom eleven vid närvarokontroll befinner sig “i en sådan beroendeställning att det råder betydande ojämlikhet”. Datainspektionen fastställer att närvarokontroll är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse, men att det saknas ett uttryckligt lagstöd för att utföra uppgiften genom behandling av känsliga personuppgifter eller på annat mer integritetskränkande sätt.

Vidare konstateras att det planerade testet borde ha föranlett ett förhandssamråd med Datainspektionen enligt artikel 36 innan behandlingen inleddes. Behandlingarna har därmed även skett i strid med artikel 36.

Slutligen utfärdas en varning i enlighet med artikel 58.2 a dataskyddsförordningen till gymnasienämnden i Skellefteå kommun då de har angett att de avser att fortsätta använda ansiktsigenkänning för närvarokontroll av elever.