Certezzas supportavtal

Certezza erbjuder supportavtal på de varor som vi återförsäljer. Bronssupport ingår alltid.

Nedan kan ni läsa vad som ingår i Certezzas  bronssupport samt generella villkor.

Certezza bronssupport :

 • Tillgänglighet Vardagar 8-17
 • Responstid 4 timmar
 • Felanmälan via e-post och telefon.
 • Vid direkta fel på produkten vad gäller mjukvara och hårdvara sköter Certezza felanmälan samt RMA-hantering mot tillverkaren, i de fall det behövs, och då enligt villkor från tillverkaren. Övriga omkostnader som frakt- och tullavgift kan tillkomma, och debiteras då kund.
 • Tillgång till mjukvaruuppdateringar för produkten.
 • Information om nyheter relaterade till produkten.
 • Vid felsökning/validering/förändringar i produktens konfiguration faktureras kund enligt gällande konsulttaxa

Certezza Silversupport

Följande delar ingår i Certezza Silversupport:

 • Certezza Bronssupport
 • Responstid 2 timmar
 • Vid validering/förändringar i produktens konfiguration faktureras kund enligt gällande konsulttaxa

Villkor

Certezzas åtaganden

Certezza håller en organisation och beredskap med kvalificerad och kompetent personal för att utföra ovan åtaganden. Certezza ska utföra sina åtaganden med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Certezza tillhandahåller det som beskrivs i under en sammanhängande åtta timmarsperiod under leverantörens normala kontorstid, med undantag för avkortade arbetsdagar om ej annat avtalas. Certezza ska inom avtalad tid  efter anmälan, lämna besked till kund avseende status för anmält problem. Certezza felanmäler direkt till tillverkaren, om problemet ej kan lösas av Certezza. Certezza bevakar problemet åt kunden, så att det löses så snabbt som möjligt. Vid ett problem som kräver att Certezza måste inställa sig hos kunden, äger Certezza rätt att debitera samtliga resekostnader och arbetstid enligt vid tidpunkten gällande konsulttaxa som är avtalad med kund.

Undantag från Certezzas åtaganden

Certezzas åtaganden omfattar ej:

 • fel förorsakade genom Kundens användning av produkterna med annan utrustning eller andra tillbehör på ett sätt som påverkar dess funktion.
 • fel förorsakade genom av Kunden företagna ändringar eller ingrepp i produkten som inte skett i enlighet med Certezzas och dess tillverkares instruktioner.
 • fel förorsakade genom Kundens användning av produkterna på ett annat sätt än som framgår av användardokumentationen eller genom försummelse av Kunden, dennes persona eller tredje män eller genom andra omständigheter utom Certezzas kontroll.

Kundens åtaganden

Kunden ska utse minst en, helst två, kontaktpersoner. På Certezzas begäran ska representant från Kunden vara tillgänglig. Kunden ska vid felanmälan ange, och vid behov visa, hur felet yttrar sig. Kunden bör erbjuda PGP, S/Mime eller annat verktyg som anses som insynsskyddade för att kryptera och signera den dialog som förekommer mellan kund och Certezza. Kunden ansvarar för säkerhetskopiering inklusive förvaring av databärare.

Priser

Enligt offert

Prisjustering

Certezza har rätt att justera priset på timtaxan en gång per år i enlighet med Labour cost index (LCI) från SCB från avtalets tecknande. Certezza informerar Kunden skriftligen om prisjustering senast 30 dagar innan prisjusteringen träder i kraft.

Om delar av priset är baserat på en valutakurs om USD(EURO) 1.00 = SEK X.XX  justeras uppåt eller nedåt enligt leveransdagens säljkurs. Endast den del av priset som är valutaberoende justeras. Understiger valutakursförändringen 2% sker ingen justering.

Priset kommer årligen vid  årsskiftet (från och med 20XX) att justeras med indextal för kvartal 2 som avräkningstidpunkt, jämfört med kvartal 2 2021 som utgör baskvartal i avtalet.

Faktura

Faktura ställs till av Kunden angiven adress. Fakturorna innehåller uppgift om beställarens namn, referensnummer, företagsnamn, följesedelnummer, organisationsnummer, mervärdesskatt, F-skatt och andra uppgifter som svensk lagstiftning kräver. Fakturering sker årsvis i förskott. Betalningsvillkor 30 dagar. Moms tillkommer på samtliga priser. Dröjsmålsränta utgår enligt lag.

Sekretess

Ingendera parten får utan motpartens godkännande lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka rör interna förhållanden hos motparten, till tredje man i annan utsträckning än vad som erfordras för tjänstens genomförande. Det åligger båda parter att informera sin personal om dessa sekretessbestämmelser. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som part kan visa har blivit känd för denne på annat sätt än genom tjänsten eller sådan information som är allmän känd. Sekretesskyldigheten fortsätter att gälla även efter att avtalet har upphört.

Ansvar

Certezza ansvarar för sakskador som orsakats genom försummelse av Certezza eller av dess anställda. Certezzas ansvar gentemot Kunden för sådana sakskador hos Kunden omfattar endast ersättning för direkt förlust och är per skadetillfälle begränsat till 35 gånger det vid tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Oavsett ovanstående ansvarar dock Certezza inte för Kundens förlust av data. Certezza ansvarar för att produkterna i bilaga 1 inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Skulle tredje man rikta anspråk mot Kunden med anledning av att produkterna gör intrång i deras rättigheter, ska Certezza hålla Kunden skadefri.

Arbetsmiljö

Certezza ansvarar för att gemensamt med Kunden säkerställa en god arbetsmiljö för konsulten. För att garantera en god arbetsmiljö ska Kunden ge en bra introduktion till arbetsplatsen, instruera konsulten om dennes arbetsuppgifter, visa eventuella olycksrisker och hur konsulten kan skydda sig samt informera konsulten om vem konsulten ska vända sig till vid frågor om arbetsmiljön, eller upptäcker några risker som kan leda till sjukdom eller skador.

Hävning

Part ska ha rätt att häva avtalet om

 1. den andra parten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt detta avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom, eller
 2. den andre parten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, eller
 3. part enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott eller har belagts med näringsförbud.

Tvist

Uppkommer tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och parterna inte kan komma överens, ska tvisten avgöras av allmän domstol.

För pris kontakta sales@certezza.net