Beslut om sanktionsavgift för överträdelse av säkerhetsskyddslagen

2023-06-21

Länsstyrelsen i Norrbotten har genomfört tillsyn av tre kommuner (Pajala, Strömsund och Sorsele) mot bakgrund av säkerhetsskyddsregelverket. 

Skrivbordstillsyn leder till sanktionsavgift

Länsstyrelsen i Norrbottens läns tillsyn omfattar bland annat kommunerna och regionerna i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Syftet  är att säkerställa att de som hanterar uppgifter eller verksamheter som kan påverka Sveriges säkerhet också följer den lagstiftning som reglerar hur det ska gå till.

Vid tillsyn hos berörda kommuner identifierades överträdelser av säkerhetsskyddslagen. Med anledning av det har Länsstyrelsen fattat beslut om sanktionsavgift. Berörda kommuner fått möjlighet att yttra sig om Länsstyrelsens bedömning och anledningen till överträdelserna.

Tillsynen har bestått av vad vi vardagligen kallar skrivbordstillsyn genom att Länsstyrelsen skickat enkäter till kommunerna. Beroende på svaren på enkäterna har Länsstyrelsen fattat beslut om sanktionsavgift. Det framgår inte av de offentliga delarna av besluten vilka brister som det handlar om.

De administrativa sanktionsavgifterna uppgick till följande belopp

 • Pajala får betala 1 750 000 kr
 • Strömsund får betala 1 500 000 kr.
 • Sorsele får betala 2 000 000 kr.

Besluten, som finns som bilagda nedan, har ännu inte vunnit laga kraft.

Överträdelser som kan vara sanktionsgrundande enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585):

 • Inte anmält säkerhetskänslig verksamhet
 • Inte utsett säkerhetsskyddschef som är organisatoriskt korrekt placerad
 • Avsaknad av upprättad och fastställd säkerhetsskyddsanalys
 • Avsaknad av upprättad och fastställd säkerhetsskyddsplan
 • Avsaknad av åtgärdsplan för systematisk kontroll och uppföljning samt inte kontrollerat säkerhetsskyddet och inte rapporterat sådant som är av vikt för Sveriges säkerhet
 • Inte säkerhetsskyddsklassificerat uppgifter
 • Inte genomfört säkerhetsprövning
 • Inte beslutat om inplacering i säkerhetsklass
 • Inte ingått säkerhetsskyddsavtal
 • Inte genomfört samråd vid upprättande av säkerhetsskyddsavtal
 • Inte genomfört samråd i ärenden som rör överlåtelser
 • Inte kontrollerat motparten i ett säkerhetsskyddsavtal
 • Har upprättat ett säkerhetsskyddsavtal eller genomfört överlåtelse trots förbud
 • Lämnat oriktiga uppgifter vid tillsyn eller samråd

Här kan ni läsa besluten

15198-2022-8 Beslut om sanktionsavgift

15196-2022-9 Beslut om sanktionsavgift

15195-2022-6 Beslut om sanktionsavgift